Ένταξη της Χερσονήσου του Ακάμα στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000

Η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και θα έπρεπε μέχρι τότε να έχει ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις σχετικά με την εφαρμογή των Οδηγιών για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ) και τα Πτηνά (79/409/ΕΕ).

Μέχρι σήμερα, και παρά τα ευρήματα μελέτης στα πλαίσια του προγράμματος LIFE που ολοκληρώθηκε το 2003, στην οποία αναγνωρίζεται η πλούσια βιοποικιλότητα και η σπουδαιότητα της Χερσονήσου του Ακάμα, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει προχωρήσει στην ένταξη της περιοχής στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Η Χερσόνησος του Ακάμα αποτελεί ένα σημαντικό τόπο αναπαραγωγής δύο ειδών θαλάσσιας χελώνας, φιλοξενεί πολλούς οικοτόπους προτεραιότητας και παρέχει έδαφος φωλεοποίησης για πολλά είδη πτηνών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΕ. Επιπλέον, η περιοχή βρίσκεται υπό συνεχείς πιέσεις από αναπτυξιακά κατασκευαστικά έργα, τουρισμό, ανεξέλεγκτη υπερβόσκηση κ.α.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι διατεθειμένη να αναλάβει πρωτοβουλίες ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η περιοχή θα ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και να προστατευτεί το συντομότερο δυνατόν;

2. Μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι τα συμπεράσματα του Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου (2006) και του IBAinventory της BirdLifeInternational (2004) θα ληφθούν υπόψη στον προσδιορισμό των ορίων της προστατευόμενης ζώνης;

 

Διαβάστε επίσης

Διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ & τη χρηματοδότηση της

Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου η Έκθεση Τρεμόπουλου Με ευρύτατη πλειοψηφία (34 υπέρ, 1 κατά και 2 λευκά) υιοθέτησε σήμερα η Επιτροπή Περιφερειακής

Το πράσινο κύμα του τραμ στο ευρωκοινοβούλιο

 Το  θέμα του πράσινου κύματος για το τραμ της Αθήνας, φέρνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι. Το πράσινο κύμα, που σχεδιάστηκε για να δίνει στο τραμ αυτόματη