Αγνοείται η τύχη περισσοτέρων από 500 εκ. ευρώ για την πρόληψη κινδύνων στην Ελλάδα

 

Απάντηση  της Ε.Ε. σε ερώτηση  του Μ. Τρεμόπουλου

 

Σύμφωνα με απάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Samecki στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνοεί πως έχουν διατεθεί οι ευρωπαϊκοί  πόροι για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων στην Ελλάδα.

“Η  χώρα μας έχει  αποδειχθεί κατώτερη  των περιστάσεων  σε ότι αφορά  τη διαχείριση  του φυσικού της  πλούτου αλλά και  την πρόληψη των  κινδύνων που αντιμετωπίζει.  Οι περιβαλλοντοκτόνες  πολιτικές, η ανικανότητα  της διοίκησης  να διαχειριστεί καταστάσεις κρίσεων, καθώς και η ελλειπής απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς αυτή τη κατεύθυνση, θα πρέπει να εγκαταλειφθούν άμεσα”, δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής  (P-4293/09EL, 5.10.2009): “τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής σε ελληνικά επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 για παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης των κινδύνων φθάνουν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 479 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την πρόληψη των κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων) και τα 114 εκατομμύρια ευρώ για άλλα μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος και πρόληψης των κινδύνων”.

Όμως  και σύμφωνα πάντα με την ίδια απάντηση, η Επιτροπή δεν έχει γνώση πως διατέθηκαν αυτά τα κονδύλια: “Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει πληροφορίες σε επίπεδο δεικτών προγράμματος ώστε να αξιολογήσει την πρόοδο της εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος 2007-2013″.

Επίσης, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή για  το πως αξιοποιήθηκαν τα χρήματα  του Γ΄ ΚΠΣ για την πρόληψη κινδύνων και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών το 2007 η Επιτροπή απάντησε: “Σύμφωνα με το 3ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τα επιχειρησιακά προγράμματα 2000-2006 στα οποία εμπίπτει η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές του θέρους 2007 έτυχαν ενός έτους παράτασης της προθεσμίας για την επιλεξιμότητα των δαπανών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Επομένως, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων σ’ αυτό τον τομέα αναμένεται να αξιολογηθούν μετά την περάτωση των εν λόγω προγραμμάτων”.

Σε ότι  αφορά τη συνεργασία μεταξύ των μεσογειακών κρατών μελών και της ΕΕ επί θεμάτων που άπτονται της πρόληψης και καταπολέμησης δασικών πυρκαγιών καθώς και της προστασίας των πολιτών η επιτροπή κρίνει ότι: “Σ’ αυτόν τον τομέα, υπήρχε αφενός κενό ικανοτήτων και αφετέρου ανάγκη να βρεθεί αποτελεσματικός τρόπος για τη συμπλήρωση των εθνικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση των πλέον δυσχερών καταστάσεων”.
 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Επιτροπής
 

 

P-4293/09EL

Απάντηση του κ. Samecki

εξ ονόματος της  Επιτροπής

(5.10.2009)

1. Όπως αναφέρεται  στην απάντηση της Επιτροπής  στην προηγούμενη γραπτή ερώτηση  P-4190/09 του κ. Χουντή1, τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής σε ελληνικά επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 για παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης των κινδύνων φθάνουν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 479 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την πρόληψη των κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων) και τα 114 εκατομμύρια ευρώ για άλλα μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος και πρόληψης των κινδύνων. Σύμφωνα με τα κριτήρια διαχωρισμού στα ελληνικά επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013, τα Ταμεία αυτά μπορούν να παρεμβαίνουν για τη συγχρηματοδότηση εξοπλισμού των μονάδων δασοπυρόσβεσης, ενώ το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να παρεμβαίνει για έργα αναδάσωσης και πρόληψης των πυρκαγιών.

Το πρόγραμμα αγροτικής  ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013 για  την Ελλάδα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα μέτρο το οποίο αποσκοπεί  στην αποκατάσταση του δασοκομικού  δυναμικού και την εισαγωγή δράσεων  πρόληψης και το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες πρόληψης των πυρκαγιών και έργα αποκατάστασης. Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται από το πρόγραμμα γι’ αυτές τις δράσεις ανέρχεται σε 136 εκατομμύρια ευρώ.

Το συνολικό ποσό ΕΤΠΑ για την Ελλάδα ανέρχεται σε 39,4 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 20,4 δισεκατομμύρια ευρώ αποτελούν συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι συνολικές δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα ανέρχονται σε 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ αποτελούν συμβολή του ΕΓΤΑΑ.

 

2α. 2β. Η Επιτροπή  έχει αναλάβει πλήρως τη δέσμευση  να επικουρεί τα κράτη μέλη  στη βελτίωση της πρόληψης  και απόκρισης σε καταστροφικές  δασικές πυρκαγιές.  Κατ’ εφαρμογή  της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Γι’ αυτό, επιλέγονται ειδικά μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται από τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει πληροφορίες σε επίπεδο δεικτών προγράμματος ώστε να αξιολογήσει την πρόοδο της εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος 2007-2013.

2γ. Σύμφωνα με  το 3ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τα επιχειρησιακά προγράμματα 2000-2006 στα οποία εμπίπτει η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές του θέρους 2007 έτυχαν ενός έτους παράτασης της προθεσμίας για την επιλεξιμότητα των δαπανών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Επομένως, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων σ’ αυτό τον τομέα αναμένεται να αξιολογηθούν μετά την περάτωση των εν λόγω προγραμμάτων.

 

3α. Η πολιτική  συνοχής  έχει παράσχει, και  εξακολουθεί να παρέχει, σημαντική  υποστήριξη στα διασυνοριακά, διεθνικά  και διαπεριφερειακά έργα συνεργασίας  σχετικά με την πρόληψη των φυσικών καταστροφών που αποτελεί στόχο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, πρώην προγράμματα INTERREG. Σ’ αυτό το πλαίσιο, υπάρχει εκτενής συνεργασία μεταξύ των μεσογειακών κρατών μελών στα σχέδια που αφορούν την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση έτσι ώστε να γίνεται ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρογνωσίας και ορθής πρακτικής.

Το θέρος του 2009 έδειξε ακόμη μια φορά  την  προθυμία των κρατών μελών να βοηθήσουν  το ένα το άλλο όποτε είναι σε θέση να διαθέσουν εθνικούς πόρους όπως πυροσβέστες και αεροσκάφη πυρόσβεσης. Αυτή η βοήθεια παρασχέθηκε κυρίως μέσω του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και, μερικές φορές, κυρίως όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, μέσω διμερούς συνεργασίας. Εντούτοις, οι πυρκαγιές στα δάση, σε διάφορες περιπτώσεις, έχουν πλήξει συγχρόνως πλείονα κράτη μέλη. Σ’ αυτόν τον τομέα, υπήρχε αφενός κενό ικανοτήτων και αφετέρου ανάγκη να βρεθεί αποτελεσματικός τρόπος για τη συμπλήρωση των εθνικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση των πλέον δυσχερών καταστάσεων. Η Τακτική Ευρωπαϊκή Εφεδρεία Πυρόσβεσης της ΕΕ (EUFFTR), που υλοποιείται σε πιλοτική φάση και περιλαμβάνει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη υψηλής χωρητικότητας που διατίθεται κατ’ αίτηση της Επιτροπής, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο υποβοηθώντας τα κράτη μέλη που επλήγησαν από μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Το EUFFTR καθιερώθηκε στα πλαίσια του πιλοτικού έργου του 2008 για τις δασικές πυρκαγιές.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων  της Επιτροπής σχετικά με τις  δασικές πυρκαγιές παρέχει μια  μόνιμη πλατφόρμα για την ανταλλαγή  πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης, όπως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Όλες οι μεσογειακές χώρες που εκτίθενται σε κινδύνους πυρκαγιάς συμμετέχουν στο EFFIS.

3β. Η Επιτροπή  θεωρεί ότι η Κοινότητα πρέπει  να αναλάβει δράση τόσο για την αντιμετώπιση όσο και για την πρόληψη με ισόρροπο τρόπο. Επομένως, τον Φεβρουάριο του 2009 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για μια «Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών»2. Στόχος της είναι να προσδιορίσει τα μέτρα που θα μπορούσαν να περιληφθούν σε μια κοινοτική στρατηγική για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. 
 

 

 

 

Διαβάστε επίσης