Αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα για να προστατευθούν οι μέλισσες και άλλα επικονιαστικά έντομα

Με πρόσφατη εσθονική έρευνα(1) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ALARM της ΕΕ, προσδιόρισε τις πρακτικές χρήσης γης και τη χρήση αγρο-χημικών προϊόντων ως τις κύριες πιέσεις που προκαλούν την ανησυχητική απώλεια των επικονιαστικών εντόμων, όπως οι μέλισσες και οι πεταλούδες, στην Ευρώπη. Η καλπάζουσα απώλεια επικονιαστικών εντόμων είναι ανησυχητική όχι μόνο όσο αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και για τη διασφάλιση της γεωργίας. Έχει υπολογιστεί ότι 84 % των 264 ευρωπαϊκών ειδών συγκομιδής εξαρτώνται ως ένα βαθμό από τα έντομα για τη γονιμοποίησή τους. Οι ερευνητές τονίζουν ότι πρακτικές χρήσης γης όπως η εντατική γεωργία, η υπερβόσκηση και η κατάτμηση των τοπίων-οικοτόπων, παρουσιάζουν τις ισχυρότερες αρνητικές πιέσεις για τα επικονιαστικά έντομα. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και η εγκατάλειψη της αγροτικής γης σε μειονεκτικές περιοχές(2).

Οι ερευνητές προτείνουν ότι τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα πρέπει να ενσωματωθούν περαιτέρω στην εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Εντούτοις, τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα αποτελούν μόνο το 8 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ για το 2007-2013 και κάθε κράτος μέλος τα εφαρμόζει διαφορετικά. Έχοντας υπόψη και το ψήφισμα του 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μελισσοκομία(3),

 

Ερωτάται η Επιτροπή

1. Εξετάζει το ενδεχόμενο μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να ενισχυθεί περαιτέρω η χρήση των αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων, χωρίς αυτό να επιβαρύνει άλλα μέρη του προϋπολογισμού της ΚΓΠ; Συμφωνεί ότι χρειάζεται η εξασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής των περιβαλλοντικών μέτρων στα κράτη μέλη;

2. Συμφωνεί με την ανάγκη στήριξης του αγροτικού εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων στις ορεινές-μειονεκτικές περιοχές με στόχο να αποφευχθεί η εγκατάλειψή τους και κατά συνέπεια η αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων στους επικονιαστές;

3. Έχουν θεσπιστεί μέτρα για την ενθάρρυνση της δημιουργίας ζωνών οικολογικής ανάκαμψης, ιδίως στις κύριες περιοχές αρόσιμων καλλιεργειών, όπως ζητούσε το ψήφισμα του ΕΚ;

 

 

(1) Kuldna, P., Peterson, K. Poltimäe, H. & Luig, J. (2009). An application of DPSIR framework to identify issues of pollinator loss. Ecological Economics. 69:32-42.
(2) Βλ. και http://www.birdlife.org/eu/EU_policy/Agriculture/eu_agriculture6.html
(3)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2008-0579&language=EL

 

Διαβάστε επίσης

Μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ η σιδηροδρομική λύση στα Τέμπη!

Απάντηση  του Επιτρόπου Μεταφορών στην ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου Εξηγήσεις για την αδιαφορία  της οφείλει η  ελληνική κυβέρνηση Σοβαρές ευθύνες για την αδιαφορία της κυβέρνησης να διερευνήσει τη δυνατότητα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τη

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το «Ειδικό Τέλος» να ενισχύει τις ΑΠΕ, όχι τη ΔΕΗ και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας

Στρεβλός ο τρόπος υπολογισμού του «Ειδικού Τέλους ΑΠΕ» καταγγέλλουν οι Οικολόγοι Πράσινοι με ερώτησή τους στο ευρωκοινοβούλιο. Τα οφέλη από την ανάπτυξη των ΑΠΕ τα