Αντίδραση της κομισιόν στις καταγγελίες μας για καταστροφές από χιονοδρομικά κέντρα στη Βουλγαρία

Επιτόπια επίσκεψη πραγματογνωμοσύνης στις αρχές Απριλίου!

Άμεση ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις σοβαρές καταγγελίες για προστατευόμενες περιοχές της Βουλγαρίας, που είχε προωθήσει με σχετική ερώτησή του ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. Οι καταγγελίες αφορούσαν αποψιλωτικές υλοτομίες στο όρος Πιρίν και καταστροφή λιθώνων στο όρος Βίτοσα, στα πλαίσια εργασιών επέκτασης των αντίστοιχων χιονοδρομικών εγκαταστάσεων. Και οι δυο περιοχές ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, ενώ το Πιρίν έχει

χαρακτηριστεί και καταφύγιο παγκόσμιας κληρονομιάς, αντίστοιχο δηλαδή του δικού μας Ολύμπου. Υπογραμμίζεται ότι στην περιοχή του Πιρίν βρίσκεται και το γνωστό στους Έλληνες χιονοδρομικό θέρετρο Μπάνσκο, που αναπτύχθηκε για τουριστική εκμετάλλευση αλλά υποφέρει τα τελευταία χρόνια από πλημμύρες, τις οποίες σοβαρές ενδείξεις τις συσχετίζουν με τις αποψιλώσεις.

Στην απάντηση της Κομισιόν αναφέρεται ότι έχει κινήσει διαδικασία κατά της Βουλγαρίας για κακή εφαρμογή της Οδηγίας για τους οικοτόπους και της Οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Στην ίδια απάντηση σημειώνεται ότι η Κομισιόν, αλλά και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου θα πραγματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη στις οροσειρές του Pirin και της Rila στις αρχές Απριλίου 2011, προκειμένου να εκτιμήσουν επί τόπου την κατάσταση. Το ζήτημα των λιθώνων της Βίτοσα, που έθετε στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, θα είναι και αυτό ανάμεσα στα θέματα που θα εξεταστούν.

Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος: «Οι πολίτες και τα κινήματα των Βαλκανίων θα πρέπει να συνεργαστούμε με στόχο να δρομολογηθεί επιτέλους ένα πράσινο μέλλον. Σε μια ενωμένη Ευρώπη, η οικολογική κρίση δε γνωρίζει σύνορα. Το ίδιο και οι παρεμβάσεις μας στο ευρωκοινοβούλιο, που στηρίζουν τις προσπάθειες των βουλγαρικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και του πράσινου κινήματος και φέρνουν ήδη αποτελέσματα. Κανείς μας δεν έχει δικαίωμα να αφήσει την ευρύτερη γειτονιά μας να γίνει ένα ανεξέλεγκτο Ελντοράντο καταστροφικών μεταλλευτικών, πυρηνικών, χιονοδρομικών και όποιων άλλων εκμεταλλεύσεων, σε βάρος του περιβάλλοντος και των μελλοντικών γενιών».


Ακολουθεί η ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου και η απάντηση του κ.Potočnik

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001141/2011 προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Θέμα:Προστασία του περιβάλλοντος και χιονοδρομικά κέντρα στη Βουλγαρία

Αναφέρεται ότι η εκτεταμένη ολική κοπή δέντρων και η αποψίλωση δασικών περιοχών έχουν προκαλέσει σοβαρές κατολισθήσεις στην οροσειρά Pirin κατά τα τελευταία χρόνια. Η επέκταση του χιονοδρομικού κέντρου του Bansko εγκρίθηκε από την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην περιοχή του εθνικού δρυμού του Pirin, μια περιοχή του δικτύου Natura 2000 (BG0000209), καθώς και περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί παγκόσμια κληρονομιά. Η πρώτη έκθεση σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χιονοδρομικής ζώνης του Bansko δημοσιεύθηκε το 2006. Έχει παρατηρηθεί αύξηση των πλημμυρών στο Bansko κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η οποία συνδέεται με τη συνεχή αποψίλωση στην οροσειρά Pirin. Μια άλλη περίπτωση σχετίζεται με το χιονοδρομικό κέντρο Vitosha, στα περίχωρα της Σόφιας, για το οποίο κατεδαφίστηκαν 20 τεράστιοι λιθώνες στα σύνορα του εθνικού δρυμού (επίσης περιοχή του δικτύου Natura 2000, BG0000113), χωρίς άδεια. Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν ενδείξεις διαφθοράς και κρατικής ευνοιοκρατίας προς τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων, οι οποίοι τυγχάνει να είναι και υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας. Τεράστια ποσά κρατικής χρηματοδότησης παρέχονται σε ιδιωτικά χιονοδρομικά κέντρα για τη στήριξη πρωτοβουλιών «εκμάθησης χιονοδρομίας», ενώ άλλα χιονοδρομικά κέντρα δεν λαμβάνουν καμία δημόσια οικονομική στήριξη.

Βάσει των ανωτέρω:

1.    Έχει παράσχει η Βουλγαρία οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις επιπτώσεις των ανωτέρω, δηλαδή της καταστροφής λιθώνων και της ολικής κοπής δέντρων σε δασικές περιοχές; Συνδέονται με τις πλημμύρες του Bansko;

2.    Συνάδουν οι δραστηριότητες αυτές με την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της ΕΕ; Εάν διαπιστωθεί ότι υπήρξε παράβαση του νόμου, τι δράση θα αναλάβει η Επιτροπή;

3.    Βάσει ποιων κριτηρίων ενέκρινε το κράτος μέλος την επέκταση του χιονοδρομικού κέντρου του Bansko στον εθνικό δρυμό του Pirin; Διενεργήθηκε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δημόσιος έλεγχος;

4.    Δεδομένου ότι η Επιτροπή γνωρίζει τα μεγάλα έργα ανάπτυξης υποδομών στην οροσειρά Pirin από το 2007, τι είδους δράση έχει αναληφθεί;

5.    Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας, «Yulen» LTD και της προσφοράς για την παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου Vitosha; Διανέμεται με δίκαιο τρόπο η κρατική χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες σχετικά με τη χιονοδρομία;

 

 

EL  E-001141/2011

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

25.3.2011

 Σε ό,τι αφορά την αναφορά του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου στην εκτεταμένη ολική κοπή δέντρων και την αποψίλωση δασικών περιοχών στην οροσειρά του Pirin και στην επέκταση του χιονοδρομικού κέντρου του Bansko στην περιοχή του εθνικού δρυμού του Pirin, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ήθελαν να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι όντως ενημερώθηκαν για τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας για κακή εφαρμογή της οδηγίας 92/43/EEC της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους), και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) σε σχέση με έργα και δραστηριότητες που αφορούν χιονοδρομικά κέντρα στην οροσειρά Pirin.

Πέραν της εν εξελίξει διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στις οροσειρές του Pirin και της Rila στις αρχές Απριλίου 2011 προκειμένου να εκτιμήσει επί τόπου τις εικαζόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης ολικής κοπής δέντρων και της αποψίλωσης δασικών περιοχών στις επίμαχες εγκαταστάσεις χιονοδρονικών κέντρων.

Επιπλέον, στην συνεδρίασή της της 1ης Φεβρουαρίου 2011, η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου αποφάσισε να πραγματοποιήσει ανάλογη πραγματογνωμοσύνη στη Βουλγαρία το 2011, στη συνέχεια των πολυάριθμων αναφορών που απεστάλησαν στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την προστασία της φύσης στη Βουλγαρία, εν γένει, και στις οροσειρές της Rila και του Pirin, ειδικότερα.

Όσον αφορά την αναφορά του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου στην κατεδάφιση λιθώνων στην οροσειρά της Vitosha που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου/αρχές Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας για τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Ωστόσο, το ζήτημα της κατεδάφισης λιθώνων στην οροσειρά της Vitosha θα τεθεί και θα συζητηθεί με τις βουλγαρικές αρχές στην εφ’ όλης της ύλης συνεδράση που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια στις αρχές Απριλίου 2011.

Σχετικά με την αναφορά του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου στην εικαζόμενη σχέση μεταξύ της εκτεταμένης ολικής κοπής δέντρων και της αποψίλωσης δασικών περιοχών στην οροσειρά του Pirin αφενός, και των πλημμυρών του Bansko τον Μάϊο 2010, αφετέρου, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία τα οποία δικαιολογούν ένα τέτοιο συμπέρασμα.

Όσον αφορά την αναφορά του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου σε εικαζόμενη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας, της «Yulen» LTD και της προσφοράς για την παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου Vitosha, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να ασχοληθεί με το τιθέμενο ερώτημα, το οποίο αφορά μόνο τις αρμόδιες εθνικές αρχές.


 

 

 

Διαβάστε επίσης

Στρογγυλό τραπέζι «διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική»

Τετάρτη 26/1, 11.00πμ, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Αμαλίας 8, Σύνταγμα Στρογγυλό τραπέζι για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική διοργανώνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι, την Τετάρτη

Μαυροβούνιο: Η Ευρωπαϊκή προοπτική απαιτεί θεσμικές μεταρρυθμίσεις & περιβαλλοντική βιωσιμότητα

συγκεκριμένα βήματα περιφερειακής συνεργασίας στα θέματα της καταπολέμησης της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, την αστυνομική συνεργασία με τη EUROPOL κατά του οργανωμένου εγκλήματος,