Αυστηροί κανόνες για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών

Απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου -εισηγητής των Πράσινων ο Μ. Τρεμόπουλος

Χάρη στην αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), θα προστατευτεί το περιβάλλον και θα εξοικονομηθούν φυσικοί πόροι, αφού θα ενισχυθούν οι δεσμεύσεις των κρατών-μελών και θα κλείσουν τα κενά που έχουν οδηγήσει σε προβλήματα εφαρμογής των κανόνων.

Μετά την ψηφοφορία, ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος, σκιώδης εισηγητής των Πράσινων, δήλωσε:

“Το σημερινό αποτέλεσμα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη συλλογή και επεξεργασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε θετικά για την αντιμετώπιση των χαμηλών ποσοστών συλλογής, τη βελτίωση της διαχείρισης/ επεξεργασίας καθώς και τον έλεγχο των παράνομων εξαγωγών ΑΗΗΕ σε τρίτες χώρες. Έως το 2016, τουλάχιστον το 85% των ΑΗΗΕ που προκύπτουν κάθε χρόνο πρέπει να συλλέγονται και όλα να υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Μια άλλη σημαντική βελτίωση εξασφαλίζει ότι οι λιανοπωλητές θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω πολύ μικρές συσκευές, όπως λαμπτήρες ή κινητά τηλέφωνα, ανεξάρτητα από την πώληση νέων συσκευών. Αυτό ισχύει για όλους τους λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως πωλητών (μέσω διαδικτύου), αλλά όχι τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η αύξηση της συλλογής των πολύ μικρών συσκευών και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με αυτό το θέμα θα μειώσει το ποσό αυτών των συσκευών που καταλήγουν στη γενική ροή αποβλήτων ή ακόμη και τις χωματερές, και ως εκ τούτου διαφεύγουν από την κατάλληλη επεξεργασία.

Είναι σημαντικό επίσης ότι το ΕΚ ψήφισε σήμερα για να πατάξει τις παράνομες εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός ΕΕ: Πλέον μόνο ο εξοπλισμός που έχει πιστοποιηθεί ότι είναι πλήρως λειτουργικός και αποστέλλεται με τις σωστές διαδικασίες μπορεί να εξαχθεί. Καιρός ήταν να σταματήσουμε να θεωρούμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ως χωματερές για τα επικίνδυνα απόβλητά μας.

Οι Πράσινοι χαιρετίζουμε τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρότασή μας να υποχρεώσει την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η χωριστή επεξεργασία των νάνο-υλικών στα ΑΗΗΕ είναι απαραίτητη, γιατί χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και η κατάλληλη επεξεργασία τους πρέπει να διασφαλιστεί”.

 

Ακολουθεί το κείμενο της σημερινής τοποθέτησης στην Ολομέλεια του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου:

 

“κ. πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά (Η&Η) απόβλητα αυξάνονται ραγδαία και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 12,3 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020.

Η αναθεώρηση της Οδηγίας 2002/96 είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να σταματήσει η διαρροή επικίνδυνων ουσιών, που οφείλεται στην ελλιπή λειτουργία επίσημων σημείων συλλογής, στη μη ορθολογική διαχείριση και τις παράτυπες μεταφορές.

Τα βασικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τα εξής:

1. Ενώ περίπου το 65% του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά συλλέγεται χωριστά, λιγότερο από το μισό αυτού επεξεργάζεται. Τα υπόλοιπα καταλήγουν στο περιβάλλον είτε εξάγονται σε τρίτες χώρες.

2. Το υπάρχον ποσοστό συλλογής των 4kg/άτομο/χρόνο Η&Η αποβλήτων οικιακής προέλευσης δεν αντικατοπτρίζει την κατανάλωση σε μεμονωμένα κράτη-μέλη και, συνεπώς, οδηγεί σε πολύ χαμηλούς στόχους για κάποιες χώρες και υπερβολικά φιλόδοξους για άλλες.

3. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες εγγραφής και καταχώρισης των παραγωγών στα διάφορα κράτη-μέλη.

4. Τέλος, δεν εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις.

Αυτά που κάναμε με την αναθεώρηση είναι τα εξής:

1. Διευρύναμε το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα Η&Η απόβλητα, με ορισμένες μόνο εξαιρέσεις.

2. Ενδυναμώσαμε τους στόχους για τη συλλογή: το 2016 το 85% των παραγόμενων Η&Η αποβλήτων θα συλλέγεται, στόχος που πρέπει να βασίζεται σε αυτό που πραγματικά παράγεται και όχι βάσει των πωλήσεων.

3. Εξασφαλίσαμε ξεχωριστό στόχο 5% για την επαναχρησιμοποίηση και το διαχωρισμό των συσκευών σε ειδικά σημεία συλλογής.

4. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους για τη συλλογή των Η&Η αποβλήτων από τα νοικοκυριά.

5. Οι λιανοπωλητές θα πρέπει όχι μόνο να παίρνουν πίσω τα Η&Η απόβλητα με την αγορά ενός καινούργιου εξοπλισμού αλλά να συλλέγουν και τα πολύ μικρά σε όγκο Η&Η απόβλητα.

6. Δεν απαιτείται ο παραγωγός να κατάγεται από τη χώρα που θέλει να εγγραφεί.

7. Επιδιώκουμε πιο ισχυρή παρακολούθηση των μεταφορών Η&Η αποβλήτων.

Πάνω απ΄ όλα όμως, χρειάζεται να ενθαρρύνουμε την παραγωγή πιο ανθεκτικών συσκευών.”

Διαβάστε επίσης