ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Αυτό που γνωρίζουμε περισσότερο από τις δυνατότητες παρέμβασης στο Ευρωκοινοβούλιο είναι οι ερωτήσεις. Προφανώς υπάρχουν κι άλλες, που θα δούμε στη συνέχεια.

 

Καταρχήν, ο λόγος που καταθέτουμε τις περισσότερες ερωτήσεις είναι γιατί θέλουμε να αναδείξουμε κάποια συγκεκριμένα ή τοπικά θέματα ή γεγονότα, τα οποία όμως πρέπει να συνδέονται με παραβιάσεις κοινοτικής νομοθεσίας ή/και κακή ή μη εφαρμογή ευρωπαϊκών στρατηγικών πολιτικών.

Αυτό που περιμένει, βέβαια, η Επιτροπή είναι να αναδεικνύονται θέματα με γενικό – πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον, οπότε πρέπει να ανάγουμε, ιδανικά, κάθε θέμα στην ευρωπαϊκή του διάσταση.

 

Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές χρησιμοποιούν με διαφορετικό και μάλλον πιο καταγγελτικό τρόπο τις ερωτήσεις, για λόγους εσωτερικής ή επικοινωνιακής πολιτικής. Πρέπει όμως να διαχωρίσουμε τα δύο διαφορετικά εργαλεία που έχουμε και που είναι οι (γραπτές) ερωτήσεις και οι αναφορές– καταγγελίες.

Επιπλέον, έχουμε δυνατότητες για εκθέσεις, ψηφίσματα κ.α., που θα δούμε αναλυτικά.

 

 

·         ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Το ιδανικό στη σύνταξη της ερώτησης είναι να έχουμε μια σύντομη παράγραφο στην αρχή με περιεκτική αποτύπωση του προβλήματος, όσο το δυνατό πιο γενικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη. Η Επιτροπή εκτιμάει ερωτήσεις που στηρίζονται σε αποτελέσματα μελετών, πορίσματα θεσμικών φορέων, δικαστικών αρχών (π.χ. ΣτΕ) και ερευνητικών προγραμμάτων, που να αναδεικνύουν το πρόβλημα. Είναι καλό να συμπεριλαμβάνονται παραπομπές (σε υλικό τεκμηρίωσης όπως τα προηγούμενα και νομοθεσίες) με διευθύνσεις στο διαδίκτυο.

 

Η επόμενη παράγραφος πρέπει να παραθέτει κωδικοποιημένη τη νομολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορά τα επιμέρους στοιχεία του προβλήματος και της οποίας έχουμε παραβίαση ή κακή εφαρμογή (π.χ. σύμφωνα με τον τάδε κανονισμό- οδηγία…).

 

Τέλος, ρωτάμε την Επιτροπή (ή το Συμβούλιο) σε ότι αφορά την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας- πολιτικής στη συγκεκριμένη περίπτωση και τι είναι διατεθειμένη να κάνει για να λύσει το πρόβλημα και να προστατεύσει το κοινοτικό κεκτημένο. Το ιδανικό είναι η ερώτηση να μην περιέχει περισσότερα από 3-4 ερωτήματα. Η Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία σε ερωτήσεις που αφορούν περιπτώσεις όπου έχει υπάρξει κακή διαχείριση κονδυλίων αλλά και χρήση κονδυλίων για έργα που παρουσιάζουν αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

 

Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να ξεπερνάνε τις 30 σειρές σε έκταση (arial, 11), και καλό θα είναι να συνοδεύονται από μια σύντομη έκθεση τεκμηρίωσης 3-4 σελίδων, με πιο αναλυτική περιγραφή του ιστορικού και του προβλήματος αλλά και κάθε υποστηρικτικό υλικό (φωτογραφίες, αποφάσεις, κλπ) επισυναπτόμενο. 

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ένας άμεσος τρόπος άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

·       Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτηση γραπτής απάντησης.

·       Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των περιόδων συνόδου και εγγράφονται στις “Συζητήσεις” της ημέρας.

·       Οι ερωτήσεις της “Ώρας των ερωτήσεων“, οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων της ολομέλειας.

 

Ο κάθε Ευρωβουλευτής έχει δικαίωμα για μία γραπτή ερώτηση προτεραιότητας το μήνα, με αναμενόμενη γραπτή απάντηση εντός 3 εβδομάδων από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, και όσες ερωτήσεις -όχι προτεραιότητας- επιθυμεί για τις οποίες ο χρόνος γραπτής απάντησης φτάνει μέχρι και τις 6 εβδομάδες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ -υποβολή: Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) προς την Επιτροπή

Θέμα: Εμπορία γούνας γάτας και σκύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγονται ορισμένα προϊόντα που προέρχονται από τις ασιατικές χώρες, στην πλειοψηφία τους από την Κίνα, παρά τη θέσπιση μέτρων απαγόρευσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτές οι γούνες, σύμφωνα με έρευνες της ΜΚΟ Libera εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά, ιδίως στην περίπτωση του ισπανικού κράτους, με τη μορφή μικρών ομοιωμάτων γατών, παλτών, ομοιοπαθητικών βοηθημάτων για την αρθρίτιδα, μάλλινων παιδικών φιόγκων, πουλόβερ, φοδρών μποτών και γαντιών, με ψεύτικες ή ασαφείς ετικέτες που αποκρύπτουν την πραγματική προέλευσή, με ονομασίες όπως «sobaki, ασιατικό τσακάλι, κινέζικος λύκος ή ασιατικός σκύλος της ερήμου».

Η θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1523/2007(1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα, είχε στόχο να εξαλείψει τα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με το ότι τα προϊόντα που αγοράζουν δεν περιέχουν γούνα γάτας ή σκύλου. Με αυτόν τον στόχο, τα κράτη μέλη όφειλαν να ενημερώσουν την Επιτροπή για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την τήρηση του εν λόγω κανονισμού, ορίζοντας τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις και θεσπίζοντας τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης του κανονισμού.

Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν κανόνα άμεσης και υποχρεωτικής τήρησης που δεν τηρείται επί του παρόντος, και λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του προαναφερθέντος κανονισμού, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2010, είναι ενήμερη η Επιτροπή για τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κυρώσεων από την επιτροπή για παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού;

(1) ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 1.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-5516/09

υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή

Θέμα: Ναυάγια με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο

 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του ιταλικού και ελληνικού Τύπου, ανακοινώσεις της ιταλικής περιβαλλοντικής οργάνωσης Legambiente, καθώς και την κατάθεση- ομολογία του Φραντσέσκο Φόντι, πρώην «στελέχους» της Μαφίας της Καλαβρίας, στις ιταλικές αρχές, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η εν λόγω μαφία έχει βυθίσει περισσότερα από 30 πλοία με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο, εφτά από τα οποία στο Ιόνιο Πέλαγος και τα υπόλοιπα στην Αδριατική θάλασσα. Αν αναλογιστούμε ότι μόνο στο ναυάγιο του μήκους 110 μέτρων «Κούνσκι», που βρέθηκε 30 χιλιόμετρα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών της Καλαβρίας, μετά από υπόδειξη του Φραντσέσκο Φόντι, εντοπίστηκαν 120 βαρέλια τοξικών αποβλήτων, τότε μπορούμε να αναλογιστούμε τις ολέθριες συνέπειες για τη δημόσια υγεία των πολιτών της Ιταλίας, της Ελλάδας και άλλων χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο από την παράνομη βύθιση των 30 πλοίων.

Σύμφωνα με τις διεθνείς Συνθήκες για το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, απαγορεύεται η εκούσια διάθεση τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων, ενώ πρέπει να καταγράφεται και να παρακολουθείται η πορεία τους.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Έχει γνώση των συγκεκριμένων καταγγελιών ή/και έχει διερευνήσει το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα;

2.    Τι πρωτοβουλίες είναι διατεθειμένη να πάρει, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την απόφαση αριθ. 2850/2000/ΕΚ[1] (άρθρα 2 και 3) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης;
3.    Θεωρεί ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε παραβίαση της οδηγίας 2008/56/ΕΚ[2] περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) αλλά και του κανονισμού (EK) αριθ. 1013/2006[3] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων; Αν ναι, τι μέτρα είναι διατεθειμένη να πάρει;

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ, υποβολή: Nessa Childers (S&D) προς το Συμβούλιο

Θέμα:   Επίπεδα ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη

 

Η ΕΕ εξαρτάται από εισαγόμενους πόρους περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή στον κόσμο, αλλά και σπαταλά ετησίως πολύτιμους πόρους αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, συσπειρώνονται γύρω από την ανάγκη να καταστούν περισσότερο αποδοτικοί στη χρήση των πόρων, ωστόσο η Ευρώπη δεν προβαίνει σε μετρήσεις της χρήσης των πόρων της ούτε σε αξιολογήσεις των πολιτικών όσον αφορά το κατά πόσο βελτιώνουν την αποδοτικότητα των πόρων.

Η χρήση των πόρων από την Ευρώπη αυξάνεται συνεχώς, γεγονός το οποίο οδηγεί σε επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την εξόρυξη πόρων, επιπτώσεις στο κλίμα από τη μεταφορά και την επεξεργασία αυτών των υλικών, καθώς και κοινωνικές επιπτώσεις στις κοινότητες που επηρεάζονται από την παραγωγή των πόρων και τις υψηλές τιμές των πόρων. Η Ευρώπη χρειάζεται μια αποτελεσματική πολιτική όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων προκειμένου να μειωθούν οι εν λόγω επιπτώσεις.

 

1. Έχει κάποιο σχέδιο το Συμβούλιο για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη;

2. Προτίθεται το Συμβούλιο να εγείρει το ζήτημα αυτό ως σημαντικό θέμα στην επικείμενη διάσκεψη της Κοπεγχάγης;

 

Από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του ευρωκοινοβουλίου

Άρθρο 117: Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή με αίτημα γραπτής απάντησης

1.    Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές(1) που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

2.    Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο ερωτώμενο όργανο. Αμφιβολίες όσον αφορά το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφασή του κοινοποιείται στον ερωτώντα.

3.    Όταν δεν μπορεί να δοθεί εμπροθέσμως απάντηση σε ερώτηση, τότε, μετά από αίτηση του συντάκτη της, η ερώτηση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής. Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν η διαδικασία του άρθρου 116.

4.    Σε ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν άμεση απάντηση αλλά όχι λεπτομερή έρευνα (ερωτήσεις με προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός τριών εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στο ερωτώμενο όργανο. Κάθε βουλευτής μπορεί να θέσει μία τέτοια ερώτηση προτεραιότητας κάθε μήνα.

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στο ερωτώμενο όργανο.

Οι βουλευτές διευκρινίζουν για τι είδους ερώτηση πρόκειται. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει ο Πρόεδρος.

5.    Οι ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Κατευθυντήριες γραμμές για τις ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή απάντηση σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118

1.    Οι ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή απάντηση πρέπει:

–    να αφορούν θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο και στις αρμοδιότητες των σχετικών θεσμικών οργάνων και να είναι γενικού ενδιαφέροντος·

–    να είναι συνοπτικές και να περιέχουν κατανοητή ερώτηση·

–    να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο·

–    να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές υποθέσεις.

2.    Εάν ερώτηση δεν ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, η Γραμματεία παρέχει συμβουλές στον συντάκτη σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να διατυπωθεί η ερώτηση για να είναι παραδεκτή.

3.    Εάν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων έξι μηνών έχει υποβληθεί και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής ερώτηση, η Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης ερώτησης και απάντησης. Η εκ νέου υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο, εκτός εάν ο συντάκτης επικαλείται νέες σημαντικές εξελίξεις ή ζητεί περαιτέρω πληροφορίες.

4.    Εάν με ερώτηση ζητούνται πληροφορίες επί πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο ενημερώνει τον βουλευτή, ο οποίος δύναται να αποσύρει την ερώτηση.

5.    Ερωτήσεις που αφορούν συναφή θέματα δύνανται να τύχουν κοινής απάντησης.

 

 

 

·                      ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

 

Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών: Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί, ατομικά ή από κοινού με άλλους, να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυνάμει του άρθρου 194 της Συνθήκης ΕΚ.

Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάτοικος ενός κράτους μέλους μπορεί ατομικά ή από κοινού με άλλους, να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αφορά άμεσα. Οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμός ή φορέας με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμα αναφοράς, το οποίο εγγυάται η Συνθήκη.

Οι αναφορές μπορεί να έχουν μορφή παραπόνου ή αιτήματος και να αφορούν ζητήματα δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος.

Η αναφορά μπορεί να αποτελεί ατομικό αίτημα, παράπονο ή παρατήρηση όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ή έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση συγκεκριμένης θέσης για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Τέτοιες αναφορές προσφέρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να εφιστά την προσοχή σε οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών από κράτη μέλη, τοπικές αρχές ή άλλα όργανα.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο παράδειγμα αναφοράς:

Αναφορά 212/2008: κατασκευή των ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Λευκίμμης

 

·            Ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά και για τι θέμα;

·                Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αναφορές;

Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά αν είστε:

·       πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

·       κάτοικος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

·       μέλος συλλόγου, εταιρίας ή οργάνωσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που έχει την έδρα του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·                Ποιο μπορεί να είναι το αντικείμενο της αναφοράς σας;

Το αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να έχει σχέση με θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως:

·       τα δικαιώματά σας ως ευρωπαίου πολίτη, όπως ορίζονται στις Συνθήκες,

·       το περιβάλλον,

·       η προστασία των καταναλωτών,

·       η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και η εσωτερική αγορά,

·       η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική,

·       η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων,

·       άλλα προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

Σημαντική σημείωση:

Η Επιτροπή Αναφορών δεν εξετάζει αιτήματα για απλή ενημέρωση ούτε γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την πολιτική της ΕΕ.

Ζητήματα κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα ή τις υπηρεσίες της ΕΕ θα πρέπει να τίθενται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

·                Σε ποια γλώσσα πρέπει να είναι η αναφορά;

Οι αναφορές πρέπει να είναι γραμμένες σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·            Τι μορφή πρέπει να έχει η αναφορά;

Υπάρχουν δύο τρόποι υποβολής αναφορών:

·       ταχυδρομικά,

·       δια της ηλεκτρονικής οδού (ηλεκτρονικό έντυπο)

Η αναφορά πρέπει να είναι περιεκτική και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το ζήτημα, πρέπει όμως να αποφεύγονται οι περιττές λεπτομέρειες. Η αναφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη με σαφήνεια και ευκρινώς και να συνοδεύεται από περίληψη.

Ταχυδρομικά:

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε αναφορά σε χαρτί, δεν υπάρχει σχετικό έντυπο ούτε τυποποιημένη μορφή που πρέπει να ακολουθήσετε.

Η αναφορά σας πρέπει, ωστόσο:

·       να περιλαμβάνει το όνομα, την εθνικότητα και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας (σε περίπτωση συλλογικής αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται, το όνομα, η εθνικότητα και η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του υποβάλλοντος ή, τουλάχιστον, του πρώτου υπογράφοντος)

·       να φέρει υπογραφή.

Η αναφορά μπορεί να περιλαμβάνει συνημμένα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των δικαιολογητικών με τα οποία την τεκμηριώνετε.

Η αναφορά θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:

European Parliament

The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

 

Για να υποβάλετε αναφορά ηλεκτρονικώς, πρέπει:

·       να διαβάσετε τις πληροφορίες και τις οδηγίες που βρίσκονται στις ιστοσελίδες για τις αναφορές, στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατόπιν,

·       να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο και να πατήσετε με το ποντίκι στο «Αποστολή».

Μόλις στείλετε την αναφορά σας ηλεκτρονικώς, πρέπει να λάβετε ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραλαβής της. Η αναφορά σας θα διαβιβασθεί, στη συνέχεια, στην Επιτροπή Αναφορών, η οποία είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας των αναφορών, καθώς και για τη διατύπωση συστάσεων και συμπερασμάτων σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη αναφορά. Δεν θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών, αλλά ούτε και θα απαντώνται οι αναφορές εκείνες που έχουν μεν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά περιέχουν προσβλητικά στοιχεία ή είναι άσχετες με το αντικείμενό τους. Για οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με την εξέταση της αναφοράς, η Επιτροπή Αναφορών θα έρχεται σε επαφή μαζί σας μέσω ταχυδρομικών επιστολών. Αν επιθυμείτε να επισυνάψετε στην αναφορά σας συμπληρωματικές πληροφορίες ή δικαιολογητικά, παρακαλείστε να τα στείλετε με κανονική αλληλογραφία, σημειώνοντας τον αριθμό της αναφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Parliament

Επιτροπή Αναφορών
Γραμματεία
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

 

Η Επιτροπή Αναφορών αποτελείται από 34 μέλη και έχει έναν Πρόεδρο και τέσσερις Αντιπροέδρους.

·            Ποια συνέχεια δίδεται στις παραδεκτές αναφορές;

Εάν το θέμα της αναφοράς σας αφορά έναν τομέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζεται κανονικά παραδεκτή από την Επιτροπή Αναφορών, που αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όποια απόφαση και αν ληφθεί, η Επιτροπή Αναφορών θα σας ενημερώσει σχετικά το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη της απόφασης.

Ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή Αναφορών μπορεί:

·       να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση προς τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ή να έρθει σε επαφή το σύστημα SOLVIT,

·       να διαβιβάσει την αναφορά σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς ενημέρωση ή για περαιτέρω ενέργειες (μία επιτροπή μπορεί π.χ. να λάβει υπόψη της την αναφορά στις νομοθετικές της δραστηριότητες),

·       σε ορισμένες έκτακτες περιπτώσεις, να συντάξει και να υποβάλει πλήρη έκθεση για ψήφιση στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου, ή να πραγματοποιήσει διερευνητική αποστολή στη χώρα ή περιφέρεια η οποία σχετίζεται με την αναφορά, και να εκδώσει έκθεση της επιτροπής η οποία περιέχει της παρατηρήσεις και τις συστάσεις της,

·       ή να προβεί σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία κρίνεται κατάλληλη στην προσπάθεια επίλυσης του θέματος ή να χορηγήσει αρμόζουσα απάντηση στον υποβάλλοντα την αναφορά.

Η Επιτροπή Αναφορών συνεδριάζει, κατά κανόνα, μία φορά κάθε μήνα, εκτός από τον Αύγουστο, στη διάρκεια του οποίου οι εργασίες του Κοινοβουλίου διακόπτονται. Η επιτροπή βοηθείται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία η οποία διαχειρίζεται τη διεργασία των αναφορών, έχει συμβουλευτικό ρόλο και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών.

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να επιδιώξει να συνεργαστεί με τις εθνικές ή τοπικές αρχές σε κράτη μέλη, για την επίλυση θέματος που έχει θέσει ο αναφέρων. Τα στοιχεία των αναφορών μπορούν κατά συνέπεια να συμβουλεύονται οι αρχές αυτές εκτός εάν ο αναφέρων προβάλει ρητά σχετική άρνηση.

Η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί ωστόσο να παραβεί αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δικαστική αρχή, δεν μπορεί να λάβει απόφαση ή να ανακαλέσει αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα δικαστήρια στα κράτη μέλη. Οι αναφορές που επιδιώκουν τέτοιες ενέργειες δεν είναι παραδεκτές.

Μη παραδεκτό, δημοσίευση των αναφορών

·                Μη παραδεκτό μιας αναφοράς

Αν η αναφορά σας δεν αφορά έναν τομέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το αντικείμενο της αναφοράς εμπίπτει σαφώς στην ευθύνη και την αρμοδιότητα του κράτους μέλους.

Οι αναφορές τις οποίες η Επιτροπή Αναφορών χαρακτηρίζει μη παραδεκτές αρχειοθετούνται και δεν αναλαμβάνεται περαιτέρω δράση. Ωστόσο, η Επιτροπή Αναφορών σας κοινοποιεί την απόφασή της.

Η Επιτροπή Αναφορών μπορεί, ανάλογα με το θέμα της αναφοράς σας, να σας προτείνει να έλθετε σε επαφή με άλλον φορέα που δεν ανήκει στην ΕΕ (π.χ. το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) ή με εθνικό φορέα (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη ή επιτροπή αναφορών των Κοινοβουλίων των κρατών μελών).

Σημειώνεται ότι για θέματα που αφορούν κακοδιαχείριση στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων ή των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ, θα πρέπει να απευθύνεστε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

·                Γνωστοποίηση των αναφορών

Οι αριθμοί και οι συντάκτες των αναφορών, ή ο κύριος συντάκτης εφόσον πρόκειται για ομαδική αναφορά, καθώς και ο αριθμός που δίδεται σε αναφορά, καταχωρούνται σε πρωτόκολλο με τη σειρά παραλαβής τους και ανακοινώνονται στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ανακοινώσεις αυτές αναγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης.
Επισημαίνεται στους αναφέροντες ότι τα πρακτικά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα. Ορισμένες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνεται το όνομα του αναφέροντος και ο αριθμός της αναφοράς, διατίθενται στη συνέχεια στο Διαδίκτυο. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των αναφερόντων στο γεγονός αυτό, το οποίο έχει συνέπειες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν θέλετε να υποβάλετε αναφορά αλλά δεν επιθυμείτε δημοσιοποίηση του ονόματός σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει σεβαστή την επιθυμία σας, αλλά το αίτημά σας αυτό πρέπει να είναι σαφές και να αναγράφεται ρητά στην αναφορά.

Κατά παρόμοιο τρόπο, αν επιθυμείτε τον εμπιστευτικό χειρισμό της αναφοράς σας, θα πρέπει επίσης να υποβάλετε σαφές σχετικό αίτημα. Η επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαφάνεια των συνεδριάσεών της Επιτροπής Αναφορών είναι συνήθως δημόσιες και οι αναφέροντες μπορούν να τις παρακολουθήσουν, εφόσον το ζητήσουν, εάν και όταν συζητηθεί η αναφορά τους.

 

Από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του ευρωκοινοβουλίου

Άρθρο 201: Δικαίωμα αναφοράς

1.    Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, δικαιούνται να υποβάλουν, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα.

2.    Οι αναφορές προς το Κοινοβούλιο πρέπει να περιέχουν το όνομα, την ιθαγένεια και την κατοικία καθενός από τους αναφέροντες.

3.    Εφόσον αναφορά φέρει την υπογραφή πλειόνων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι υπογράφοντες ορίζουν εκπρόσωπο, ο οποίος θεωρείται αναφέρων για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου.

Εφόσον δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, αναφέρων θεωρείται ο πρώτος υπογράφων ή κάποιο άλλο κατάλληλο πρόσωπο.

4.    Κάθε αναφέρων μπορεί οποτεδήποτε να αποσύρει την υποστήριξή του στην αναφορά.

Η αναφορά καθίσταται άκυρη όταν όλοι οι αναφέροντες πάψουν να την υποστηρίζουν.

5.    Οι αναφορές πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορές οι οποίες έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα εξετάζονται μόνον εάν ο αναφέρων έχει επισυνάψει μετάφραση σε μία από τις επίσημες γλώσσες. Η αλληλογραφία του Κοινοβουλίου με τον αναφέροντα πραγματοποιείται στην επίσημη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η μετάφραση του περιεχομένου.

Το Προεδρείο μπορεί να αποφασίσει ότι οι αναφορές και η αλληλογραφία με τους αναφέροντες μπορεί να συντάσσονται σε άλλες γλώσσες χρησιμοποιούμενες σε κράτος μέλος.

6.    Οι αναφορές καταχωρίζονται σε γενικό πρωτόκολλο κατά σειρά παραλαβής, αν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2· αν δεν τις πληρούν, αρχειοθετούνται και ο λόγος γνωστοποιείται στον αναφέροντα.

7.    Οι αναφορές που εγγράφονται στο γενικό πρωτόκολλο παραπέμπονται από τον Πρόεδρο στην αρμόδια επιτροπή, η οποία διαπιστώνει το παραδεκτό ή άλλως της αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 194 της Συνθήκης ΕΚ.

Εάν η αρμόδια επιτροπή δεν καταλήγει σε συμφωνία όσον αφορά το παραδεκτό της αναφοράς, η αναφορά κηρύσσεται παραδεκτή κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον του ενός τετάρτου των μελών της επιτροπής.

8.    Οι αναφορές που χαρακτηρίζονται μη παραδεκτές από την επιτροπή αρχειοθετούνται. Η αιτιολόγηση της απόφασης κοινοποιείται στον αναφέροντα. Εφόσον είναι δυνατόν, μπορούν να του υποδειχθούν άλλα μέσα προσφυγής.

9.    Κατά γενικό κανόνα, οι αναφορές, αφού καταχωριστούν, καθίστανται δημόσια έγγραφα και το όνομα του αναφέροντος και το περιεχόμενο των αναφορών δύνανται να δημοσιευθούν από το Κοινοβούλιο για λόγους διαφάνειας.

10.    Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 9, ο αναφέρων μπορεί να ζητήσει τη μη δημοσίευση του ονόματός του προκειμένου να προστατευθεί ο ιδιωτικός του βίος·στην περίπτωση αυτή το Κοινοβούλιο πρέπει να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό.

Εάν το αίτημα του αναφέροντος δεν μπορεί να εξετασθεί για λόγους ανωνυμίας, πραγματοποιείται διαβούλευση με τον αναφέροντα όσον αφορά τα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

11.    Ο αναφέρων μπορεί να ζητήσει την εμπιστευτική εξέταση της αναφοράς, οπότε το Κοινοβούλιο λαμβάνει κατάλληλες προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο δεν δημοσιοποιείται. Ο αναφέρων ενημερώνεται όσον αφορά τους συγκεκριμένους όρους υπό τους οποίους εφαρμόζεται η διάταξη αυτή.

12.    Η επιτροπή μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να υποβάλει το θέμα στον Διαμεσολαβητή.

13.    Οι αναφορές που απευθύνουν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος πρωτοκολλούνται και αρχειοθετούνται χωριστά. Κάθε μήνα ο Πρόεδρος διαβιβάζει κατάλογο των αναφορών του είδους αυτού που έλαβε το Κοινοβούλιο κατά τον προηγούμενο μήνα, με περίληψη του περιεχομένου τους, στην αρμόδια για την εξέταση των αναφορών επιτροπή, η οποία μπορεί ακολούθως να ζητήσει να της διαβιβασθούν εκείνες τις οποίες κρίνει σκόπιμο να εξετάσει.

 

 

3.      ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

Σχέδια εκθέσεων: Οι επιτροπές μπορεί να κληθούν να εκπονήσουν εκθέσεις για νομοθετικά ή μη νομοθετικά κείμενα. Συνήθως, οι επιτροπές καλούνται να εκπονήσουν εκθέσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία εμπίπτουν σε πεδίο πολιτικής της αρμοδιότητάς τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιτροπή μπορεί να εκπονήσει έκθεση με δική της πρωτοβουλία. Για κάθε έκθεση επιλέγεται μεταξύ των μελών της επιτροπής ένας εισηγητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης. Όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο έκθεσης, υποβάλλεται προς συζήτηση σε συνεδρίαση της επιτροπής, της οποίας τα μέλη μπορούν να προτείνουν τροπολογίες, αν το επιθυμούν.

Εκθέσεις: Όταν ένα σχέδιο έκθεσης υποβληθεί στην επιτροπή, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Στη συνέχεια, διεξάγεται συζήτηση και ψηφοφορία για τις τροπολογίες αυτές, στους κόλπους της επιτροπής. Αφού το σχέδιο έκθεσης τροπολογηθεί και εγκριθεί στην τελική ψηφοφορία, μετατρέπεται σε τελική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην ολομέλεια. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι τελικές εκθέσεις, μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή.

Σχέδια γνωμοδοτήσεων: Συνήθως, στην έναρξη μιας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σχετικά με κάποιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό κείμενο, ζητείται η γνωμοδότηση μιας επιτροπής. Για τα νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή τροπολογιών που προτείνονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, συνοδευόμενων από σύντομες αιτιολογήσεις, όπου είναι αναγκαίο. Για τα μη νομοθετικά κείμενα, οι γνωμοδοτήσεις έχουν τη μορφή συστάσεων για σημεία του κειμένου.

Γνωμοδοτήσεις: Όταν ένα σχέδιο γνωμοδότησης υποβληθεί στην επιτροπή, τα μέλη της ψηφίζουν επί του κειμένου και πραγματοποιούν αλλαγές, αν είναι αναγκαίο. Στη συνέχεια, οι γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή, που εκπονεί την έκθεση. Όλες οι εγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις συνάπτονται στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι γνωμοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί από τις αντίστοιχες επιτροπές.

Τροπολογίες: Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο σχέδιο κειμένου το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται.

Από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του ευρωκοινοβουλίου

Άρθρο 48: Εκθέσεις πρωτοβουλίας

1.    Αν επιτροπή, χωρίς να της έχει υποβληθεί αίτηση διαβούλευσης ή αίτηση γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 188, παράγραφος 1, προτίθεται να συντάξει έκθεση επί αντικειμένου της αρμοδιότητάς της και να υποβάλει σχετικό ψήφισμα στην Ολομέλεια, πρέπει να ζητήσει προηγουμένως την εξουσιοδότηση της Διάσκεψης των Προέδρων. Κάθε ενδεχόμενη άρνηση πρέπει να είναι πάντοτε δεόντως αιτιολογημένη. Εφόσον η έκθεση έχει ως αντικείμενο πρόταση που υπέβαλε βουλευτής σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 2, μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο άρνησης της εξουσιοδότησης μόνον εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και του άρθρου 192 της Συνθήκης ΕΚ.

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφαίνεται επί των αιτήσεων εξουσιοδότησης για τη σύνταξη εκθέσεως οι οποίες της υποβάλλονται κατά την παράγραφο 1, με βάση τις εκτελεστικές διατάξεις που η ίδια ορίζει. Αν τίθεται υπό αμφισβήτηση η αρμοδιότητα επιτροπής να συντάξει έκθεση, η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει απόφαση εντός έξι εβδομάδων βάσει συστάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ή, ελλείψει αυτής της σύστασης, του Προέδρου της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών. Αν η Διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίσει εμπροθέσμως, η σύσταση θεωρείται εγκριθείσα.

2.    Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε εκθέσεις πρωτοβουλίας σύμφωνα με τη διαδικασία συνοπτικής παρουσίασης του άρθρου 139. Τροπολογίες στις προτάσεις αυτές ψηφίσματος είναι παραδεκτές προς εξέταση στην ολομέλεια μόνον εάν κατατίθενται από τον εισηγητή προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα στοιχεία ή τουλάχιστον από το ένα δέκατο των μελών του Κοινοβουλίου. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 4. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν το θέμα της έκθεσης πληροί τις προϋποθέσεις για συζήτηση κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια, όταν η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά τα άρθρα 41 ή 42, ή όταν η έκθεση μπορεί να χαρακτηρισθεί στρατηγική σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει καθορίσει η Διάσκεψη των Προέδρων.

3.    Εφόσον το θέμα της έκθεσης εμπίπτει στο δικαίωμα πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 41, η έγκριση μπορεί να απορριφθεί μόνο λόγω μη τηρήσεως των όρων που θέτουν οι Συνθήκες.

4.    Στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 41 και 42, η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει απόφαση εντός δύο μηνών.

 

Άρθρο 47: Μη νομοθετικές εκθέσεις

 

1.    Όταν επιτροπή συντάσσει μη νομοθετική έκθεση, ορίζει εισηγητή μεταξύ των τακτικών μελών της ή των μονίμων αναπληρωτών.

2.    Ο εισηγητής αναλαμβάνει την σύνταξη της έκθεσης της επιτροπής και την παρουσίασή της στο Κοινοβούλιο εξ ονόματος της επιτροπής.

3.    Η έκθεση της επιτροπής περιλαμβάνει:

α)    πρόταση ψηφίσματος·

β)    αιτιολογική έκθεση, συμπεριλαμβανομένου δημοσιονομικού δελτίου στο οποίο αναλύονται οι ενδεχόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της έκθεσης και η συμβατότητά της με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

γ)    τα κείμενα των προτάσεων ψηφίσματος που πρέπει να περιέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120, παράγραφος 4.

 

Άρθρο 49: Γνωμοδοτήσεις των επιτροπών

 

1.    Εφόσον η επιτροπή στην οποία αρχικά παραπέμφθηκε κάποιο ζήτημα, επιθυμεί να έχει τη γνωμοδότηση άλλης επιτροπής ή εφόσον άλλη επιτροπή επιθυμεί να γνωμοδοτήσει επί του αντικειμένου της έκθεσης της επιτροπής που αρχικά επελήφθη του ζητήματος, μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 188, παράγραφος 3, να ορισθεί η μία ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και η άλλη ως γνωμοδοτική.

2.    Στην περίπτωση κειμένων νομοθετικού χαρακτήρα, υπό την έννοια του άρθρου 43, παράγραφος 1, η γνωμοδότηση περιέχει προτάσεις τροποποίησης του κειμένου το οποίο έχει παραπεμφθεί σε επιτροπή, συνοδευόμενες, εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο, από σύντομες αιτιολογήσεις. Οι αιτιολογήσεις γράφονται με ευθύνη του συντάκτη τους και δεν αποτελούν αντικείμενο ψηφοφορίας. Εν ανάγκη, η επιτροπή μπορεί να υποβάλει σύντομη γραπτή αιτιολόγηση για τη γνωμοδότηση στο σύνολό της.

Στην περίπτωση μη νομοθετικών κειμένων, η γνωμοδότηση περιέχει προτάσεις για τμήματα της πρότασης ψηφίσματος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής.

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή θέτει σε ψηφοφορία τις εν λόγω τροπολογίες ή προτάσεις.

Οι γνωμοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικώς ζητήματα που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας της γνωμοδοτικής επιτροπής.

3.    Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας η γνωμοδοτική επιτροπή πρέπει να υποβάλει τη γνωμοδότησή της, ούτως ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Η τελευταία γνωστοποιεί πάραυτα στις γνωμοδοτικές επιτροπές οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δεν εκδίδει πόρισμα πριν από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

4.    Όλες οι εγκριθείσες γνωμοδοτήσεις επισυνάπτονται στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής.

5.    Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η μόνη που μπορεί να καταθέτει τροπολογίες στην Ολομέλεια.

6.    Ο πρόεδρος και ο εισηγητής της γνωμοδοτικής επιτροπής καλούνται να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής με συμβουλευτική ψήφο, εφόσον οι συνεδριάσεις αυτές άπτονται του κοινού ζητήματος.

 

Άρθρο 52: Σύνταξη εκθέσεων

 

1.    Η αιτιολογική έκθεση συντάσσεται με ευθύνη του εισηγητή και δεν αποτελεί αντικείμενο ψηφοφορίας. Εντούτοις, η αιτιολογική έκθεση πρέπει να συμφωνεί με το κείμενο της πρότασης ψηφίσματος που υποβάλλεται σε ψηφοφορία και με τις τυχόν τροπολογίες που προτείνει η επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να διαγράψει την αιτιολογική έκθεση.

2.    Στην έκθεση σημειώνεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του συνόλου της. Αν, εξάλλου, κατά την ώρα της ψηφοφορίας, το ζητήσει το ένα τρίτο των παρόντων μελών, η έκθεση κάνει μνεία της ψήφου κάθε μέλους.

3.    Αν η επιτροπή δεν αποφάσισε ομόφωνα, τότε πρέπει η έκθεση να αναφέρει επίσης τις απόψεις της μειοψηφίας. Οι απόψεις της μειοψηφίας, κατά την ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου, μπορούν, αιτήσει αυτών που τις διατύπωσαν, να αποτελέσουν αντικείμενο γραπτής δήλωσης 200 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο, η οποία επισυνάπτεται στην αιτιολογική έκθεση.

Ο Πρόεδρος επιλύει τις διαφορές που μπορεί να προκαλέσει η εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

4.    Μετά από πρόταση του προεδρείου της, μια επιτροπή μπορεί να ορίσει προθεσμία εντός της οποίας ο εισηγητής της θα υποβάλει σχέδιο έκθεσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ή μπορεί να ορισθεί νέος εισηγητής.

5.    Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η επιτροπή μπορεί να αναθέσει στον πρόεδρό της να ζητήσει να εγγραφεί το ζήτημα που της παραπέμφθηκε στην ημερήσια διάταξη μιας από τις προσεχείς συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, οι συζητήσεις μπορούν να διεξαχθούν βάσει προφορικής έκθεσης της ενδιαφερόμενης επιτροπής.

 

 

4.      ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

 

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.

 

Προτάσεις ψηφίσματος που ψηφίζονται από την ολομέλεια

Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας αναφέρει αν, μετά τις δηλώσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 110) και τις προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή (άρθρο 115), θα ακολουθήσει ψηφοφορία σχετικά με πρόταση ψηφίσματος. Οι συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 122), μεταξύ άλλων, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε προτάσεις ψηφίσματος. Τα κείμενα αυτά υποβάλλονται κατά κανόνα από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές.

 

Άρθρο 120: Προτάσεις ψηφίσματος

1.    Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 200 λέξεις.

2.    Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει επί της διαδικασίας.

Η επιτροπή μπορεί να εξετάσει την πρόταση ψηφίσματος από κοινού με άλλες προτάσεις ψηφίσματος ή εκθέσεις.

Μπορεί επίσης να εγκρίνει γνωμοδότηση, ενδεχομένως υπό μορφή επιστολής.

Μπορεί επίσης να λάβει απόφαση ως προς την σύνταξη έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 48.

3.    Οι συντάκτες πρότασης ψηφίσματος ενημερώνονται για τις αποφάσεις της επιτροπής και της Διάσκεψης των Προέδρων.

4.    Η έκθεση περιλαμβάνει το κείμενο της υποβληθείσας πρότασης ψηφίσματος.

5.    Οι γνωμοδοτήσεις υπό μορφή επιστολής προς άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο.

6.    Ο συντάκτης ή οι συντάκτες πρότασης ψηφίσματος που υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 110, παράγραφος 2, 115, παράγραφος 5, ή 122, παράγραφος 2, έχουν δικαίωμα να την αποσύρουν πριν από την τελική ψηφοφορία επ’ αυτής.

7.    Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε βάσει της παραγράφου 1 μπορεί να αποσυρθεί από το συντάκτη ή τους συντάκτες της ή τον πρώτο υπογράφοντα την πρόταση πριν αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή βάσει της παραγράφου 2 για τη σύνταξη έκθεσης επ’ αυτής.

Εάν η πρόταση εγκριθεί με τη μορφή αυτή από την επιτροπή, μόνο η τελευταία έχει πλέον το δικαίωμα να την αποσύρει ως την έναρξη της τελικής ψηφοφορίας.

8.    Την πρόταση ψηφίσματος που αποσύρθηκε μπορεί να αναδεχθεί και να υποβάλει αμέσως εκ νέου ομάδα, κοινοβουλευτική επιτροπή ή αριθμός βουλευτών ίσος με εκείνον που απαιτείται για την υποβολή της.

Εναπόκειται στις επιτροπές να φροντίσουν ώστε οι προτάσεις ψηφίσματος που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και ανταποκρίνονται στους όρους που έχουν καθορισθεί, να αποτελέσουν το αντικείμενο συνέχειας και να μνημονευθούν δεόντως στα έγγραφα με τα οποία υλοποιείται αυτή η συνέχεια.


[1]     EE L 332, 28.12.2000 σ. 1.
[2]     EE L 164, 25.6.2008 σ. 19.
[3]     EE L 190, 12.7.2006 σ. 1.

Διαβάστε επίσης

Υποβάθμιση λίμνης Στυμφαλίας (GR2530002)

Η λίμνη της Στυμφαλίας, στον νομό Κορινθίας της Ελλάδας, θεωρείται σπάνιος υδροβιότοπος και αποτελεί καταφύγιο για 133 είδη προστατευόμενων, επαπειλούμενων και υπό εξαφάνιση πουλιών. 13.090