Εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα

Από την αρχή του έτους ο τραγικός απολογισμός των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα έχει ανέλθει ήδη στα 56, ενώ το 2008 είχε φτάσει στα 142. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν κατά μέσο όρο 5.720 άνθρωποι από εργατικά ατυχήματα και άλλοι 159.000 από ασθένειες οφειλόμενες σε εργασιακά αίτια. Οι αριθμοί αυτοί φανερώνουν τη διαιωνιζόμενη έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Υπάρχει ανάγκη για αξιόπιστη στατιστική και επιστημονική αξιολόγηση των αιτιών αυτής της κατάστασης, προκειμένου να δρομολογηθεί μια πιο αποτελεσματική πολιτική για την προστασία των εργαζομένων. Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ(1) που αφορά τα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων παρουσιάζει στα άρθρα 5-12 τις βασικές υποχρεώσεις για τους εργοδότες.

Η Επιτροπή ερωτάται:

1.

Έχει αξιολογήσει κατά πόσο η μη τήρηση ή παράλειψη των παραπάνω υποχρεώσεων από τους εργοδότες έχει συντελέσει στη διαιώνιση των τραγικών στατιστικών στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

2.

Έχει αξιολογήσει την ποιότητα των ελέγχων των κρατών μελών στους χώρους εργασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας από τους εργοδότες;

3.

Προτίθεται να θεσπίσει ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης προκειμένου να αρχίσουν να μειώνονται επιτέλους οι τραγικοί αυτοί αριθμοί; Αν ναι, ποια κονδύλια θα μπορούσαν να διατεθούν προς αυτόν τον σκοπό;

4.

Ποια κοινοτικά κονδύλια έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα για προγράμματα ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων στην Ελλάδα, και ποια η αξιολόγηση για την απορρόφηση και τη διάθεσή τους;

hr.gif

(1)

ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.

Διαβάστε επίσης

Τεστ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Οι διακινητές (traffickers), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εμπορία ανθρώπων θα αντιμετωπίζουν αυστηρότερες κυρώσεις και τα θύματα τους θα τυγχάνουν καλύτερης προστασίας και βοήθειας,