Η Ελλάδα οφείλει να προστατεύει τις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της από την υπερβόσκηση

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων

Με αφορμή τα προβλήματα υπερβόσκησης που αντιμετωπίζει το νησί της Ικαρίας, με φαινόμενα υπερεκμετάλλευσης  να παρατηρούνται ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος είχε καταθέσει πρόσφατα σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην απάντησή της η Κομισιόν:

  • Καλεί την Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η σημαντική υποβάθμιση των οικοτόπων στις χαρακτηρισθείσες περιοχές Natura 2000 της νήσου Ικαρίας
  • Αναφέρει ότι γνωρίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα και έχει καλέσει και στο παρελθόν τη χώρα μας να θεσπίσει μέτρα προστασίας, όπως απαιτεί η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους
  • Δηλώνει ότι θα θα ζητήσει από τις ελληνικές αρχές επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της υπερβόσκησης
  • Επιφυλλάσεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της χώρας μας με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους

Σχολιάζοντας την απάντηση, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε: «Η κτηνοτροφία αποτελεί μια παραδοσιακή αγροτική δραστηριότητα και ένα βασικό παράγοντα της τοπικής οικονομίας που χρειάζεται στήριξη, αλλά και βιώσιμη διαχείριση. Η υπερβόσκηση δεν αφορά μόνο την Ικαρία. Με παρόμοια ένταση εμφανίζεται και σε άλλες νησιωτικές και μη περιοχές της Ελλάδας, απειλώντας τη βιοποικιλότητά τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο ερημοποίησης και προκαλώντας προβλήματα διάβρωσης και μείωσης της γονιμότητας των εδαφών. Οι επιδοτήσεις, ειδικά σε μειονεκτικές περιοχές όπως τα νησιά, είναι ένας τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματός των κτηνοτρόφων και στήριξης των τοπικών κοινωνιών, με την προϋπόθεση όμως ότι λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και συνολικά  του φυσικού περιβάλλοντος και την αποφυγή της οποιασδήποτε μορφής υποβάθμισής του. Η πολιτεία οφείλει να μεριμνά και να προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους, τηρώντας τις κοινοτικές οδηγίες, για τη διασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων».

(Ακολουθεί το κείμενο της απάντησης της Επιτροπής) 

 

 

E-3279/10EL

Απάντηση του κ. Potočnik

εξ ονόματος της Επιτροπής

(13.7.2010)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα)([1]), η Ελλάδα καλείται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η σημαντική υποβάθμιση των οικοτόπων στις χαρακτηρισθείσες περιοχές Natura 2000 της νήσου Ικαρίας. Η Επιτροπή είχε ήδη στο παρελθόν θέσει υπόψη των ελληνικών αρχών τα προβλήματα στα οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο σχετικής καταγγελίας που της περιήλθε, έκρινε ότι η υπερβόσκηση διακυβεύει σοβαρά την επίτευξη των στόχων διατήρησης των περιοχών και ζήτησε από τις εν λόγω αρχές να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως απαιτεί το άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν τη σοβαρότητα του προβλήματος και κοινοποίησαν τα ειδικά μέτρα που έλαβαν για την άμβλυνσή του (ενίσχυση των μέτρων φύλαξης, υιοθέτηση κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής που καθορίζουν διαφορετική βοσκοϊκανότητα για τις περιοχές Natura 2000 και προβλέπουν μηχανισμούς επιβολής της σχετικής νομοθεσίας, εφαρμογή κατάλληλων γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων στο νησί).

Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα ζητήσει από τις ελληνικές αρχές επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της υπερβόσκησης στην Ικαρία. Στο πλαίσιο αυτό, θα αποφασίσει αν πρέπει να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Όσον αφορά το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου, η Επιτροπή δεν έχει υπόψη περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου([2]) σε σχέση με το ενδοενωσιακό εμπόριο από και προς την Ικαρία.

Το σύστημα της πολλαπλής συμμόρφωσης συναρτά τη χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τήρηση, από τους γεωργούς, της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον, την ευζωία των ζώων, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, καθώς και με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης. Το σύστημα αυτό υπόκειται σε επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι μπορούν, κατά περίπτωση, να είναι εκείνοι που απαιτούνται από την τομεακή νομοθεσία (π.χ. την οδηγία για τους οικοτόπους). Σε κάθε περίπτωση πάντως, προβλέπεται ένα ελάχιστο ποσοστό ελέγχων της πολλαπλής συμμόρφωσης, το οποίο πρέπει να καλύπτουν τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή διενεργεί ελέγχους των γεωργικών δαπανών στα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, την τήρηση του ποσοστού αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών που αφορούν τις γεωργικές δαπάνες των αντίστοιχων κρατών μελών.

 


[1] ΕΕ L 206 της 22.7.1992.

[2] Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων, ΕΕ L 46 της 19.2.1991.

Διαβάστε επίσης

Άστεγοι: Στίγμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα

Πρωτοβουλία στο ευρωκοινοβούλιο για πλήρη επίλυση μέχρι το 2015  Επιστολή του Μιχ. Τρεμόπουλου προς τους Έλληνες ευρωβουλευτές Στίγμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα αποτελεί