Κορώνεια: δεδομένες οι ευθύνες μας αλλά να μη χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια

προσπάθεια για τροποποίηση του masterplan ώστε να μη χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτά τόνισε σήμερα ο ευρωβουλευτής και περιφερειακός σύμβουλος Κ. Μακεδονίας Μιχάλης Τρεμόπουλος κατά τη επίσκεψη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στη λίμνη Κορώνεια.

Αναλυτικά, οι οικολόγοι της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν τις παρακάτω απόψεις:

Τον Ιούλιο του 2004, η νέα ηγεσία της Νομαρχίας προχώρησε στην αναθεώρηση του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΣΠΑ). Το Ταμείο Συνοχής ενέκρινε τη χρηματοδότηση του αναθεωρημένου ΣΠΑ, το Δεκέμβριο του 2005, με την απόφαση Ε(2005) 5779/19-12-2005και συνολικό προϋπολογισμό 26.910.000 € (εκ των οποίων η συμμετοχή του Ταμείου ανερχόταν στα 20.182.500 €), αφού έθεσε σειρά προαπαιτούμενων όρων:

οριστικό κλείσιμο των 2.200 παράνομων γεωτρήσεων,

επανέλεγχος αδειών των νομίμων,

περιορισμός άρδευσης και κίνητρα για αλλαγή πρακτικών άρδευσης,

πρόγραμμα μείωσης νιτρορύπανσης,

αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης,

εφαρμογή του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, ολοκλήρωση και λειτουργία του συστήματος μονάδων υποδοχής αστικών και βιοτεχνικών λυμάτων και δικτύου αποχέτευσης.

Ένας άλλος όρος, σχετικός με τη συνολική αντιμετώπιση της ρύπανσης, καλύφθηκε με την έκδοση της ΚΥΑ 35308/1838/2005, η οποία όρισε τα της εφαρμογής Ειδικού Προγράμματος.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2009, ο φάκελος «Κορώνεια» άνοιξε και πάλι, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε γραπτή προειδοποίηση προς τις ελληνικές αρχές. Παρά τις σαφείς επιφυλάξεις, από όλα τα έργα του αναθεωρημένου ΣΠΑ, τελικά προχώρησε μόνο η εκτροπή των χειμάρρων και η αναδιαμόρφωση της ενωτικής τάφρου.

Στις 7 Μαΐου 2010 απεστάλη στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκτενής απάντηση των ελληνικών αρχών απεστάλη στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά δεν κρίθηκε ικανοποιητική, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου, που δημοσιεύτηκε στις 27 Ιανουαρίου: (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/89&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=el)

Εκεί αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Λόγω ασήμαντης προόδου μέχρι τώρα, η Επιτροπή κατέληξε στην προσαγωγή της Ελλάδας στο Δικαστήριο. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν θα ανανεώσει την απόφαση συγχρηματοδότησης και θα αποφασίσει κατά πόσον θα συνεχιστεί η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ». Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα το Ταμείο Συνοχής δεν έχει εγκρίνει την έναρξη πληρωμών και δεν έχει εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: υπάρχει περιθώριο να συνεχίσουν τα έργα, σύμφωνα με το σχεδιασμό της πρώην Νομαρχίας, ο οποίος περνά πλέον στην ευθύνη της εκλεγμένης διοίκησης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ή όχι; Και αν όχι τι; Η οικονομική κρίση βαραίνει ακόμη περισσότερο την ήδη βαριά ατμόσφαιρα αυτής της υπόθεσης.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α) Σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CCI 2005 GR 16 CPE 006  

1.  έπρεπε να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων δυο (2) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης, δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο του 2006. Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 15-5-2006, δηλαδή με καθυστέρηση 5 (πέντε) μηνών. 

2.  το έργο παρακολουθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Σύμβουλος Διαχείρισης που η πρόσληψή του έπρεπε να γίνει πριν ξεκινήσουν τα έργα, και σε διάστημα τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο του 2006. Η πρόσληψη του Συμβούλου Διαχείρισης έγινε μόλις στις 27/8/2008, δηλαδή με καθυστέρηση 28 εικοσιοκτώ μηνών.

3.  Η Σύσταση και συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης έπρεπε να γίνει τέσσερις (4) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο του 2006. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συστήθηκε στις 18-10-2006, δηλαδή με καθυστέρηση δέκα (10) μηνών.   

Β) Σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CCI 2005 GR 16 CPE 006

1.  Οι εργασίες αποκατάστασης της λίμνης θα πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα ή μετά την έναρξη εφαρμογής του αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος για τη μείωση της νιτρορύπανσης. Η Διοίκηση της αιρετής Περιφέρειας στην ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου (13η συνεδρίαση/2-06-2011) παραδέχεται ότι ξεκίνησε τα τεχνικά έργα χωρίς να έχει γίνει σχεδόν τίποτα με το αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ, και τη διαχείριση των νερών άρδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ (ΥΠΕΧΩΔΕ) και της Π.Κ. Μακεδονίας (γεωτρήσεις κλπ).

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 13 της σύμβασης CCI 2005 GR 16 CPE 006 «Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων λειτουργούν σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων…». Δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν εφαρμόζεται επεξεργασία των αστικών λυμάτων στους όμορους οικισμούς καθώς επίσης ακόμη και σήμερα δεν λειτουργεί ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δ. Λαγκαδά ο οποίος κατασκευάσθηκε πριν από 10 χρόνια με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. αφού ακόμη δεν ολοκληρώθηκε η αλλαγή του αποχετευτικού συστήματος της πόλης, με αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στη λίμνη Κορώνεια.

3.  H προκαταβολή της συνδρομής θα καταβληθεί εφόσον έχει:

υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση και συσταθεί η επιτροπή παρακολούθησης,

υιοθετηθεί το νομικό πλαίσιο που οδηγεί στην υλοποίηση προγράμματος μείωσης της νιτρορύπανσης στη λίμνη Κορώνεια και στην ευρύτερη περιοχή και

τεθεί σε εφαρμογή το αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα για τη μείωση της νιτρορύπανσης στην περιοχή του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 των λιμνών Κορώνεια και Βόλβη.

Εφόσον ήταν γνωστό ότι δεν τηρήθηκαν τα παραπάνω προαπαιτούμενα και άρα δεν ήταν εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των τεχνικών έργων κακώς ξεκίνησε η υλοποίησή τους, απορροφώντας από το κράτος μέχρι σήμερα 8 εκ. €.

Γ) Όσον αφορά τους  ειδικούς όρους και τις αρμοδιότητες της τέως Νομαρχίας Θεσσαλονίκης

1.  «Επανεξέταση των Περιβαλλοντικών Όρων των ρυπογόνων βιομηχανιών περιοχής Λαγκαδά»

Σύμφωνα με το πόρισμα των Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (388/Θ/2010, σελ. 53): 

α) «ο Νομάρχης εξέδωσε με καθυστέρηση 18 μηνών την απόφαση για τη συγκρότηση κοινών κλιμακίων ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης ανάπτυξης και Δ/νσης προστασίας με σκοπό τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των υδάτων της λίμνης Κορώνειας και τον επανέλεγχο των ορίων εκπομπής των βιομηχανιών που διαθέτουν τα απόβλητά τους στη λίμνη Κορώνεια. (…) Ο ως άνω επανέλεγχος που αποτελεί υποχρέωση της ΝΑ Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της σχετικής Προγραμματικής σύμβασης, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2006. Ωστόσο ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης προέβη σε ενέργειες υλοποίησης του ως άνω επανελέγχου 18 μήνες μετά την προθεσμία την προθεσμία ολοκλήρωσης δηλ. στις 30-4-08».

β) «Κρίνεται αναποτελεσματικός ο έλεγχος των επιχειρήσεων από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος με αποτέλεσμα η μη διαπίστωση της ύπαρξης υπερβάσεων που οδήγησε σε ενδεχόμενες καταστάσεις υποβάθμισης ή ρύπανσης της λίμνης Κορώνειας.»

γ) Αναφορικά με την επιβολή των σχετικών κυρώσεων στις 17 επιχειρήσεις που εισηγήθηκαν οι ελεγκτές « επιβλήθηκαν από τον Νομάρχη με καθυστέρηση 14 έως 16 μηνών» και «Ο Νομάρχης προέβη αυθαίρετα χωρίς καμία ειδική αιτιολόγηση και παρά την ύπαρξη διαφορετικής άποψης των εισηγούμενων οργάνων σε μείωση του ύψους των προστίμων σε 10 (από τις 17) επιχειρήσεις κατά 24.660 ευρώ.» 

2.  «Οριστικό κλείσιμο των εκτιμώμενων σε 2.200 παράνομων γεωτρήσεων και επανέλεγχος των αδειών γεωτρήσεων»:

Σήμερα ακόμη λειτουργούν 1.440 γεωτρήσεις και μόλις στις 22-4-2010 εκδόθηκε Απόφαση (ΦΕΚ 591 Β/ 6-5-2010)για την τροποποίηση – συμπλήρωση των απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία του υδατικού δυναμικού του Ν. Θεσσαλονίκης, λόγω αναγκαιότητας λήψης πρόσθετων μέτρων για την αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης της ευαίσθητης περιοχής της λεκάνης Μυγδονίας.

3.  υποέργο 1: «Έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων στη Λίμνη Κορώνεια»  

Δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η υλοποίηση του υποέργου. Έγινε η δημοπράτηση του υποέργου στις 19-10-2010.

4.  υποέργο 2: «Έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής τάφρου.» 

Το υποέργο ξεκίνησε το 2007 και υλοποιείται κατά παράβαση των δεσμεύσεων που απορρέουν από την σύμβαση και της τήρησης  περιβαλλοντικών όρων – Π.Ο. Ειδικότερα:

i)      Έπρεπε να υλοποιηθεί μετά ή τουλάχιστον ταυτόχρονα με το υποέργο 1. Στους περιβαλλοντικούς όρους ρητά αναφέρεται ότι το υποέργο 2 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του υποέργου Ι, και ότι τα δυο έργα θα πρέπει να συντονιστούν κατάλληλα, λόγω της άμεσης συσχέτισής τους από πλευράς λειτουργικής αλλά και για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

ii)     Άρχισε η λειτουργία του ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει οριστεί ο «φορέας λειτουργίας» εφόσον η «Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης της λειτουργίας των έργων» δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί κατά παράβαση των Π.Ο. που αναφέρουν ότι πριν απ την έναρξη λειτουργίας οποιουδήποτε των έργων θα έπρεπε να καθοριστεί ένα ενιαίο για τα δυο έργα πλαίσιο λειτουργίας και παρακολούθησης τους. Θα πρέπει δηλαδή να έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον ένα διοικητικό σχήμα, ένας «φορέας λειτουργίας».Η υπογραφή σύμβασης-έναρξη υλοποίησης του έργου αυτού αναμένονταν εντός του Ιανουαρίου του 2011!

iii)    Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΑΠ. 145724/20-10-2005 αυτός ο φορέας θα έχει και την ευθύνη να παρακολουθεί συστηματικά τις ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους του υγροτοπικού συστήματος της περιοχής – δυτικά του αναχώματος – Κορώνεια- Βόλβη και Ρήχιος ποταμός και να τα συγκρίνει με τα διαθέσιμα από προηγούμενα χρόνια στοιχεία. Όπως φαίνεται παρακάτω διαθέσιμα στοιχεία προηγούμενων χρόνων δεν υπήρχαν αφού όπως παραδέχθηκε και η Διοίκηση της τέως Νομαρχίας, όλο το σύστημα σταθμών παρακολούθησης που είχε τοποθετηθεί το 2001 και στοίχισε 220.000€ αφέθηκε στην τύχη του, καταστράφηκε χωρίς να έχει συγκεντρωθεί καμιά μέτρηση και κανένα στοιχείο.

iv)   Είναι γεγονός ότι με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου από μόνο του δεν διασφαλίζεται ουσιαστικός στόχος της μελέτης που αναφέρει ότι η Ενωτική Τάφρος πρέπει  να διασφαλίζει την επικοινωνία των δυο λιμνών ώστε η Κορώνεια να μην είναι τερματική λίμνη, αλλά να προσομοιάζει λειτουργικά το σύστημα Κορώνεια – Βόλβη – Ρήχιος, στην κατάσταση προ της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

5.  Υποέργο 4. «Υπηρεσίες δημιουργίας βάσης δεδομένων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και σύστημα λήψης αποφάσεων»

Για το έργο αυτό η σύμβαση με τον ανάδοχο (Α.Π.Θ.) υπογράφηκε στις 10/03/2009. Άρα μέχρι τότε δηλ. το 2009 δεν υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να υπάρχει αξιόπιστο σύστημα λήψης αποφάσεων.

6.  Υποέργο 5. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παρακολούθησης

Οι καινούργιοι σταθμοί προμηθεύτηκαν μόλις τον Οκτώβριο του 2009 σε αντικατάσταση των παλαιότερων του 2001 που όμως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν λειτούργησαν ποτέ. Άρα στοιχεία για την ποιότητα και την ποσότητα των νερών της λίμνης ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται μόλις στο τέλος του 2009. Τέτοια  στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη.

7.  Υποέργο 6. Μελέτη διαχείρισης καλαμώνων στο υγροτοπικό σύστημα της λίμνης Κορώνειας

Η μελέτη αυτή δεν έγινε ακόμη.

 

 

     8. Υποέργο 7. Προμήθεια εξοπλισμού κοπής καλαμώνων στην λίμνη Κορώνεια .

 

Τον Φεβρουάριο του 2010 παραλήφθηκε το μηχάνημα και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (!!) επειδή μάλλον δεν γνωρίζει κανείς πώς, πού και από ποιόν θα χρησιμοποιηθεί.

 

     9. Υποέργο 8. Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού (400.000 €).

 

Η απλή λογική λέει ότι η εφαρμογή αυτού του έργου θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πριν από οποιαδήποτε ενέργεια από το 2006 και  να συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά η 1η φάση του διαγωνισμού έγκρισης των συμμετεχόντων που θα συνεχίσουν στον διαγωνισμό έγινε μόλις τον Απρίλιο του 2011 αφού είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο, και οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΚΑ σε σχετική ερώτηση στη βουλή ότι:

α) Οι όποιες τεχνικές παρεμβάσεις ακόμη κι αν ολοκληρωθούν καθίστανται ανεπαρκείς  αφού υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ του στόχου αποκατάστασης και της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής και αγροτικής πολιτικής στην περιοχή, 

 

β) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον χαρακτηρισμό των λιμναίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης-Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών, ως Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων και λιμνών, βρίσκεται σε διαδικασία μετατροπής της σε Προεδρικό Διάταγμα,

γ) Το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια αναμονής για την υλοποίηση του προγράμ-ματος για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνεια και ήδη επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, ένα αναθεωρη-μένο πρόγραμμα δράσεων ρεαλιστικό αλλά και δεσμευ-τικό  και

δ) Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσεων θα επανεξεταστούν οι απαιτού-μενες τεχνικές παρεμβάσεις και θα δρομολογηθεί με δεσμευτικό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, η υλοποίη-σή τους από αρμόδιο φορέα.

Για την υλοποίηση του έργου αυτού το Α.Π.Θ. τμήμα Βιολογίας κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την πρόταση (24/03/2001) να αναλάβει την υλοποίηση του με μηδενικό κόστος που όμως δεν έγινε αποδεκτή ως μη σύννομη!

 

    10. «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης κατά τη διάρκεια εφαρμογής των έργων αποκατάστασης στη   λίμνη Κορώνεια – Β φάση», προϋπολογισμού 125.093,46 ευρώ.

 

Το έργο αυτό προκηρύχθηκε επίσης τον Απρίλιο του 2011 αφού είχαν προηγηθεί όλα όσα αναφέρονται στην περίπτωση του παραπάνω έργου και χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Η χώρα μας βρίσκεται στη διαδικασία της παραπομπής της στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο, (ΔΕΕ) για παραβίαση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης με τις εξής κατηγορίες:

Παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων (Οδηγία 2006/11)(απόρριψη επικινδύνων και τοξικών ουσιών στη λίμνη από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και από έντονη νιτρορύπανση λόγω ανεξέλεγκτης γεωργικής δραστηριότητας).

Παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των βιοτόπων και των ειδών (Οδηγίες 92/43 και 2009/147).

Παραβίαση της νομοθεσίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (Οδηγία 91/271)  (απόρριψη αστικών λυμάτων Λαγκαδά και άλλων οικισμών χωρίς την απαιτούμενη από τη νομοθεσία επεξεργασία – βιολογικός καθαρισμός).

2.  Δεν έχει εξασφαλιστεί άλλη παράταση για την εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης,

 

3. Δεν έχει παρθεί απόφαση για τις μελλοντικές ενέργειες όσον αφορά τη δυνατότητα συνέχισης του ίδιου masterplan, και ενώ έχουν δοθεί ήδη πάνω από 8.000.000 ευρώ που μάλλον δεν θα πάρουμε ποτέ πίσω, εντούτοις συνεχίζεται η δημοπράτηση έργων των οποίων η χρηματοδότηση δεν είναι εξασφαλισμένη.    

 

4. Όσον αφορά την οικονομική βλάβη πιστεύουμε ότι προκλήθηκε οικονομική βλάβη για το Ελληνικό δημόσιο αφού έγινε ένα έργο, αυτό της Ενωτικής Τάφρου, για το οποίο δεν τηρήθηκαν οι όροι της Κοινής Υπουργική Απόφασης ΑΠ. 145724/20-10-2005 σύμφωνα με την οποία έπρεπε να προηγηθεί το έργο των βαθέων ενδιαιτημάτων και μετά το έργο της Ενωτικής τάφρου ή τουλάχιστον τα δυο έργα να γίνουν ταυτόχρονα για να υπάρχει αποτέλεσμα και οικονομία. Η οικονομική βλάβη έχει τρεις παραμέτρους:

i)       Πληρώθηκε ήδη ένα ποσό

ii)      Σύμφωνα με την παράγραφο Θ της παραπάνω ΚΥΑ (σελ. 23) προβλέπονται και επιπλέον κυρώσεις για τη μη εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων.

 

iii)    Επίσης προβλέπονται πρόστιμα για κάθε ημέρα που περνάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό δικαστήριο    

 

Κανένα από τα αίτια της υποβάθμισης της λίμνης δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί. Ούτε η ρύπανση από βιομηχανικές, αστικές και αγροτικές ουσίες αντιμετωπίστηκε, ούτε η κατανάλωση νερού μειώθηκε, ούτε επαρκή αγροπεριβαλλοντικά μέτρα εφαρμόστηκαν.

Αυτά όμως ήταν προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από την ΕΕ ώστε να εγκρίνει τη χρηματοδότηση, με καταληκτική ημερομηνία μάλιστα του χρηματοδοτικού προγράμματος το Δεκέμβρη του 2010. Συνεπώς χωρίς αυτά δεν πρόκειται να έρθουν χρήματα στη χώρα μας για τα υπόλοιπα έργα του Αναθεωρημένου Σχεδίου (Master Plan). Έτσι, τα έργα που κουτσά στραβά μπόρεσε να ξεκινήσει η τέως Νομαρχία μένουν μετέωρα τόσο χρηματοδοτικά όσο και οικολογικά. Κι αυτό γιατί αν τελικά κατασκευαστούν χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα αίτια της υποβάθμισης, τότε μπορεί να προξενήσουν πολύ μεγαλύτερο κακό και να αφήσουν την περιοχή σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εκείνη που προϋπήρχε. Η κυριότερη επίπτωση θα είναι να υποβαθμιστεί δραστικά η ποιότητα και η ποσότητα και της γειτονικής Βόλβης, μέσω της μεταφοράς τοξικών μικροφυκών και άλλων επικίνδυνων ουσιών από την ενωτική τάφρο που ανακατασκευάζεται και μείωση των νερών της για να γεμίσει η Κορώνεια μέσω της εκτροπής δύο χειμάρρων, γεγονός που θα καθιστούσε τις πρωτοβουλίες της τέως  Νομαρχίας όχι απλά αναξιόπιστες αλλά καταστροφικές.

Αλλά και τα άλλα έργα (βαθιά ενδιαιτήματα, περιμετρική τάφρος, προϋγρότοπος) παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή ακόμη και παράτυπες αλλαγές στην εφαρμογή τους, που έχουν ήδη καταγγελθεί από το Μ. Τρεμόπουλο στον αρμόδιο εισαγγελέα(). Παράδειγμα αποτελούν τα βαθιά ενδιαιτήματα που θα κατασκευαστούν τελικά στα δυτικά αντί στα βαθύτερα ανατολικά της λίμνης, με αποτέλεσμα να μην είναι και τόσο βαθιά και η λίμνη να παραμείνει ρηχή, κινδυνεύοντας να ξεραθεί πάλι ανά πάσα στιγμή.

Η πρόταση που έχει προέλθει από τον οικολογικό χώρο και θα μπορούσε να δώσει μια προοπτική, κάνει λόγο για κήρυξη της Κορώνειας – Βόλβης ως περιοχής κατεπείγουσας εθνικής προτεραιότητας για την εφαρμογή οικολογικών παρεμβάσεων και ενός ολοκληρωμένου οικολογικού προτύπου παραγωγής.  

 

Διαβάστε επίσης

Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Δήμο Βόλβης επιβεβαιώνουν την οικολογική κριτική και τις προτάσεις που καταθέσαμε το 2006

Βαριές οι ευθύνες της διοίκησης Ψωμιάδη Ποιος ευθύνεται και ποιος θα πληρώσει για τις νέες καταστροφές στο δήμο Βόλβης και στις περιοχές της Χαλκιδικής που

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αιγαίο: Ουσιαστικούς ελέγχους στη αλιεία με μηχανότρατες ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι

Το θέμα των ελλιπών ελέγχων στην αλίευση με μηχανότρατα στην Ελλάδα, φέρνουν στο ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι. Με ερώτηση του ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλου ενημερώνεται η