Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη(1), η μείωση της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων θα συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από την κτηνοτροφία. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα σημερινά επίπεδα της παγκόσμιας ζήτησης προϊόντων κρέατος και γάλακτος προβλέπεται ότι θα διπλασιαστούν έως το 2050 λόγω της σημαντικής αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού μέχρι τότε.

Στη μελέτη προσδιορίζονται τρεις τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί η εν λόγω μείωση:

(α)

μείωση της κατανάλωσης στις ανεπτυγμένες χώρες, ούτως ώστε τα επίπεδα της κατανάλωσης σε αυτές τις χώρες να εξισωθούν με τα προβλεπόμενα επίπεδα της κατανάλωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες έως το 2050 (αυτά αναμένεται να είναι 44 kg κρέατος και 78 kg γάλακτος ετησίως),

(β)

διατήρηση της συνολικής παραγωγής κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα παγκόσμια μέσα επίπεδα του 2000,

(γ)

η προσέγγιση των «οικολογικών καταλοίπων», βάσει της οποίας η παραγωγή και η κατανάλωση προϊόντων εκτρεφόμενων ζώων προσαρμόζονται και περιορίζονται, ούτως ώστε να τηρούνται τα οικολογικά όρια. Τα ζώα θα εκτρέφονται μόνο σε περιθωριακά εδάφη, ακατάλληλα για άλλους σκοπούς, και θα τρέφονται μόνο με γνήσια υποπροϊόντα, όπως φυτικά κατάλοιπα. Αυτή η προσέγγιση παρέχει πραγματικά οφέλη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου επιπέδου κατανάλωσης που είναι χαμηλότερο από οποιονδήποτε από τους αριθμούς που αναφέρονται στα σενάρια 1 και 2.

Στη μελέτη προτείνεται επίσης η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής προγραμμάτων αειφόρου κτηνοτροφίας για την εκτροφή ζώων που είναι κατάλληλα να βόσκουν σε περιθωριακά εδάφη, καθώς και προγραμμάτων για την αξιολόγηση σιτηρεσίων που παρέχουν τη μέγιστη θρεπτική αξία διασφαλίζοντας τις ελάχιστες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Δεδομένου ότι η εντατική κτηνοτροφία έχει οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές μεθανίου, στην αποψίλωση δασών και στη βιομηχανοποιημένη γεωργία, ερωτάται η Επιτροπή:

1.

Εγκρίνει την προσέγγιση των «οικολογικών καταλοίπων» που προτείνει η προαναφερθείσα μελέτη; Περιλαμβάνεται η εν λόγω προσέγγιση στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής; Εάν όχι, θα ήταν η Επιτροπή έτοιμη να στηρίξει αυτή την προσέγγιση μέσω οποιουδήποτε άλλου προγράμματος;

2.

Χρηματοδοτεί η Επιτροπή, ή σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει, ερευνητικά προγράμματα για την αξιολόγηση σιτηρεσίων ζώων που παρέχουν τη μέγιστη θρεπτική αξία διασφαλίζοντας τις ελάχιστες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;

3.

Ποιες είναι συνολικά οι δράσεις της Επιτροπής (ρυθμιστικά ή χρηματοδοτικά μέσα) που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ, δεδομένης της τεράστιας πίεσης της εν λόγω κατανάλωσης στη βιοποικιλότητα, το κλίμα, τη δασοκομία και τη γεωργία;

hr.gif

(1)

Garnett, T. (2009), Livestock-related greenhouse gas emissions: impacts and options for policy makers (Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την κτηνοτροφία: αντίκτυπος και επιλογές για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής), Environmental Science and Policy. 12:491-503.

 

 

Διαβάστε επίσης