Παρέμβαση της Κομισιόν για τα αδρανή υλικά και τα επικίνδυνα απόβλητα στην Ελλάδα

Με  αφορμή ερώτηση του  Μ. Τρεμόπουλου στο  ευρωκοινοβούλιο

Παρέμβαση προς την  ελληνική κυβέρνηση προαναγγέλλει  η Κομισιόν για τη διαχείριση τόσο των Απoβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), όσο και των υπόλοιπων κατηγοριών στερεών αποβλήτων.

Στη γραπτή του  απάντηση σε σχετική ερώτηση του  ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων  Μιχάλη Τρεμόπουλου, ο απερχόμενος  επίτροπος κ. Δήμας επιβεβαιώνει  ότι δεν έχει θεσπισθεί στην ελληνική νομοθεσία, καμία διάταξη της απόφασης 2003/33/ΕΚ για τον καθορισμό των κριτηρίων και των διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω απόφαση δεν αναφέρεται μόνο στα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων αδρανή υλικά, αλλά και σε όλα τα στερεά απόβλητα, ακόμη  και τα επικίνδυνα…..

Με δεδομένο ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουν αυτόματη νομική ισχύ σε πόλεις στις χώρες μέλη και δεν χρειάζονται μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην απάντησή της ότι θα απευθύνει επιστολή στην Ελληνική Κυβέρνηση, ρωτώντας:

  • Με ποιόν τρόπο η Ελλάδα εξασφαλίζει στην πράξη την πλήρη εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της απόφασης 2003/33/ΕΚ;
  • Ποιες είναι οι συνέπειες από την μη έκδοση του ΠΔ για την Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΕΚΚ, στην ορθή διαχείριση των αδρανών αποβλήτων στην Ελλάδα;

Οι Οικολόγοι  Πράσινοι θεωρούν την απάντηση αυτή ιδιαίτερα αποκαλυπτική, επισημαίνουν όμως ότι η Κομισιόν όφειλε να είχε παρέμβει πολύ πριν την ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου.

«Η  απάντηση της Κομισιόν αναδεικνύει τις  μεγάλες ευθύνες  των διαδοχικών κυβερνήσεων της τελευταίας οκταετίας», δήλωσε ο  Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Ελπίζω οι διαδικασίες που κινήθηκαν με την παρέμβαση των Οικολόγων Πράσινων στο ευρωκοινοβούλιο, να οδηγήσουν σύντομα σε κάλυψη του κενού στο θεσμικό πλαίσιο και να πάψει να είναι όλη η χώρα για μπάζωμα. Προκαλεί όμως ανησυχία ότι, παράλληλα με το συνολικότερο σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στον αέρα βρίσκεται ακόμη και η διαχείριση των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μιχάλης Τρεμόπουλος   6982 689868

Γιώργος Μπλιώνης         6944 869772

(ακολουθούν  ολόκληρα τα κείμενα της ερώτησης του Μ. Τρεμόπουλου και της απάντησης του κ. Δήμα)

Θέμα:  Ενσωμάτωση στο ελληνικό εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων

H Οδηγία 1999/31/ΕΚ  του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων απαγορεύει τη διάθεση αδρανών υλικών και εν γένει μπαζών στους ΧΥΤΑ και επιβάλλει τη διάθεσή τους σε ανεξάρτητους χώρους ταφής αδρανών.

Σχετική πρόβλεψη έχει ενσωματωθεί και στον ελληνικό Νόμο 2939/2001, όμως η ενεργοποίησή της απαιτεί ιδιαίτερο Προεδρικό Διάταγμα για σύσταση Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Τέτοιο διάταγμα μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί με αποτέλεσμα ότι, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής1, η διαχείριση των αποβλήτων αυτής της κατηγορίας «γίνεται σήμερα αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους». Τα απόβλητα αυτά, τα οποία εκτιμώνται σε 100.000 τόνους ημερησίως, οδηγούνται σε ένα μικρό ποσοστό είτε σε ΧΥΤΑ, είτε σε χωματερές, ενώ μεγάλες ποσότητες απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε ρέματα, παλαιά λατομεία και εν γένει στο φυσικό περιβάλλον.

Ερωτάται  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Είναι ενήμερη για τη σοβαρή αυτή καθυστέρηση στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την  Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων;
  • Τι ενέργειες έχει κάνει μέχρι σήμερα η Επιτροπή προς την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα αυτό;

 

1 http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/aekk/aekk.html

E-6137/09EL

Απάντηση του κ. Δήμα

εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή θα ήθελε  να επιστήσει την προσοχή του  Αξιότιμου Μέλους στο γεγονός  ότι το άρθρο 4 της οδηγίας 1999/31/EΚ2 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία για την υγειονομική ταφή) επιτρέπει την ταφή αδρανών αποβλήτων σε ειδικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες  που διαθέτει η Επιτροπή, η οδηγία για την υγειονομική ταφή μεταφέρθηκε  στο ελληνικό δίκαιο με το υπουργικό  διάταγμα 29407/3508/10.12.2002, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της  Κυβέρνησης ΦΕΚ/1572/B της 16/12/2002, σ. 20637.

Πέραν αυτού, είναι  σημαντικό να σημειωθεί ότι η  ταφή αδρανών αποβλήτων είναι  δυνατή μόνον εφόσον τα εν λόγω απόβλητα πληρούν τις διατάξεις της  απόφασης 2003/33/EΚ3 του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής με αντικείμενο  την εφαρμογή της απόφασης του  Συμβουλίου στα κράτη μέλη, η Ελλάδα την εφαρμόζει έως τώρα με βάση γενική αναφορά της στη νομοθεσία της. Ωστόσο, καμία από τις ειδικές διατάξεις της απόφασης που πρέπει να καθορίσουν τα κράτη μέλη δεν έχει θεσπισθεί ακόμη στην ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, όπως επεσήμανε το Αξιότιμο Μέλος, στη μελέτη αναφέρεται ότι είναι υπό εκπόνηση σχέδιο προεδρικού διατάγματος («εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων»).

Εν κατακλείδι, μολονότι μια απόφαση εφαρμόζεται καταρχήν αυτόματα και δεν χρειάζεται επομένως μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή θα απευθύνει επιστολή στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για να βεβαιωθεί με ποιον τρόπο η Ελλάδα εξασφαλίζει στην πράξη την πλήρη εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της απόφασης του Συμβουλίου. Με την ευκαιρία αυτή, η Ελλάδα θα ερωτήσει τις ελληνικές αρχές ποιες είναι ενδεχομένως οι συνέπειες από τη μη έκδοση του σχεδίου προεδρικού διατάγματος στην ορθή διαχείριση των αδρανών αποβλήτων στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Επανεγκατάσταση δικτύου σταθμών παρακολούθησης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στη λίμνη Κορώνεια

Toν Δεκέμβριο του 2001, στα πλαίσια των επειγόντων μέτρων για την Κορώνεια, η τότε διοίκηση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης πλήρωσε 222.000€ συνολικά για την προμήθεια, εγκατάσταση

Το νέφος των διοξινών είναι παγκόσμιο!

του Μιχάλη Τρεμόπουλου, πρώην ευρωβουλευτή, υποψήφιου Δήμαρχου Θεσσαλονίκης   Από τηνπρώτη στιγμή της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Σίνδο ζητήσαμε να ελεγχθεί η διασπορά των