Σκανδαλώδης η επιχείρηση νεκρανάστασης της ‘ΚΙΣΣΟΣ’

kissos.jpg

Ως «σκανδαλώδη επιχείρηση νεκρανάστασης της οικοπεδοποίησης του Χορτιάτη που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη», χαρακτήρισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της «Οικολογίας –Αλληλεγγύης», Μιχάλης Τρεμόπουλος, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «νεκρής» εταιρίας της ΚΙΣΣΟΣ που αποφασίστηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. Και η παράταξη των οικολόγων της Κ Μακεδονίας ζητά από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΑΠΕΝ κ. Γ. Τσιρώνη να μην υπογράψει τη σχετική υπουργική απόφαση και να καταργήσει τις φωτογραφικές διατάξεις ως σκανδαλώδεις και αντισυνταγματικές.

Ο οικισμός ΚΙΣΣΟΣ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης απασχολεί από της δεκαετία του ’80 το οικολογικό κίνημα της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει καταφέρει με κινητοποιήσεις και δικαστικές νίκες να αποτρέψει την οικοπεδοποίηση 2.038 στρεμμάτων. Η ΑΤΕ ΚΙΣΣΟΣ ΕΜΟ δεν έχει εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια καμιά δραστηριότητα και επιχειρείται με αυτή την αύξηση να παραμείνει ζωντανή.

Το ιστορικό:

Με την υπ’ αρ. ΓΔ 2328/1973 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 1429 Δ΄) είχαν κηρυχτεί αναδασωτέες όλες οι δημόσιες και μη, ορεινές και ημιορεινές δασικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 211.576 στρεμμάτων, που βρίσκονται γύρω από τη μείζονα πόλη της Θεσσαλονίκης επί των εκατέρωθεν κλιτύων της οροσειράς Λανάρι -Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου – Μελισσοχωρίου – Μεσσαίου. Το 1985, ολόκληρη η έκταση των κτήματος Ισενλή και συνεπώς και η παραπάνω έκταση των 2038 στρεμμάτων, που είχαν κηρυχθεί αναδασωτέες με τις προαναφερόμενες νομαρχιακές αποφάσεις των ετών 1973 και 1979, περιελήφθησαν ως δασική κοινοτική έκταση στον προσωρινό κτηματολογικό πίνακα και χάρτη του δασικού κτηματολογίου της περιοχής Χορτιάτη.

Η σύσταση της εταιρίας ΚΙΣΣΟΣ εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 12041/19-09-1984 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 2821/ΑΕ-ΕΠΕ/1985) ως εταιρία μεικτής οικονομίας, στην οποία συμμετείχαν η Κοινότητα Χορτιάτη και ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός των Διπλωματούχων Μηχανικών Μελετών του Τμήματος Κ.Μ. του ΤΕΕ με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μελέτη και εκτέλεση έργων οικιστικής ανάπτυξης. Ύστερα από αντιρρήσεις της Κοινότητας Χορτιάτη και της εταιρίας κατά του παραπάνω κτηματολογικού πίνακα και χάρτη εκδόθηκαν η 99/1986 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και, σε δεύτερο βαθμό, η 858/1986 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά τις οποίες η έκταση χαρακτηρίζεται χορτολιβαδική.

Μετά την έκδοση, κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας, βεβαιώσεως του Δασάρχη Θεσσαλονίκης (3136/8.7.86), σε συμμόρφωση προς τις ανωτέρω αποφάσεις, περί του

χορτολιβαδικού και μη δασικού χαρακτήρα της εν λόγω εκτάσεως, εκδόθηκε το Π.Δ. από 26.8.86 (ΦΕΚ 721 Δ) περί καθορισμού της εκτάσεως αυτής ως Ζ.Ε.Π. και, ακολούθως το Π.Δ. από 15.4.1988 (ΦΕΚ 382 Δ), με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της Ζ.Ε.Π. Εν τω μεταξύ, μετά τον καθορισμό της ΖΕΠ, η εταιρία ανέλαβε και εκτέλεσε σημαντικό μέρος των έργων υποδομής της ΖΕΠ (διαμόρφωση τετραγώνων, οδικό δίκτυο, δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, φωτισμού κλπ.), χωρίς προηγουμένως να έχει υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του έργου μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, όπως απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24-29 του Ν.948/1979.

 

Στο μεταξύ, ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, με το 89831/1758/13-11-1990 έγγραφό του, ζήτησε από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης να προστατεύσει την παραπάνω έκταση. Ενόψει αυτών ο Δασάρχης Θεσσαλονίκης με την 3831/ 3-7-1991 απόφασή του ανακάλεσε την προηγούμενη 3436/8-7-1986 βεβαίωσή του. Οι δύο πρώτες οικοδομικές άδεις για την ανέγερση ισάριθμων κατοικιών στην περιοχή ακυρώθηκαν από το ΣτΕ (Ολομ,) με τις αποφάσεις του 2757/94 και 2758/94 με αιτιολογικό ότι δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του έργου μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Το 1995 η περιοχή ΚΙΣΣΟΣ χαρακτηρίζεται ως δασική-αναδασωτέα από την Α/θμια Επιτροπή Δασικών Επίλυσης Αμφισβητήσεων Ν. Θεσσαλονίκης (απόφ. 6/1995), εναντίον της οποίας έχουν ασκηθεί προσφυγές που εκκρεμούν ακόμη. Αρκετά χρόνια αργότερα, εναντίον της άρνησης της Β/θμιας Επιτροπής (13/25.2.2005) να εκδώσει τη βεβαίωση για την σιωπηρή απόρριψη των προσφυγών μετά την πάροδο 9 ετών, άσκησε στο ΣτΕ, η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, αίτηση ακύρωσης που παραμένει εκκρεμής στο ίδιο Δικαστήριο (ΣτΕ) από το 2005 μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, με την υπ’ αρ. 3651/1999 απόφαση του ΣτΕ (μετά από προσφυγή της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης) ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να εκδώσει πράξη άρσεως του χαρακτηρισμού της εν λόγω εκτάσεως ως Ζ.Ε.Π., εφόσον μετά το χαρακτηρισμό αυτόν παρήλθε διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας χωρίς να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα ενεργού πολεοδομίας.

Ωστόσο με νυκτερινή τροπολογία, η οποία υποστηρίχτηκε από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, και αποτέλεσε το περιεχόμενο του άρθρ. 28 του Ν.2742/1999, νομιμοποιήθηκαν τα μέχρι τότε έργα υποδομής της ΖΕΠ σε μια εμφανή προσπάθεια να προλάβει την έκδοση απόφασης του ΣτΕ. Στη συνέχεια ο τότε Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κ. Λαλιώτης αποφάνθηκε ότι α) το πιο πάνω άρθρο 28 του Ν. 2742/1999 πρέπει να τύχει αναδρομικής εφαρμογής, αφού “δεν τίθεται ως προϋπόθεση η υπογραφή της σύμβασης της ΖΕΠ” για τη νομιμότητα των έργων υποδομής της ΖΕΠ και β) ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την έκδοση νέων αδειών στην πιο πάνω περιοχή, αφού “οι οικοδομικές άδειες, που ακύρωσε η Ολομ. του ΣτΕ , μπορεί να επανεκδοθούν, χωρίς να προαπαιτείται η υπογραφή σύμβασης έργου, σύμφωνα με το νέο νόμο”. Μετά την πρωτοφανή αυτή ερμηνεία του Υπουργού εκδόθηκαν οι πρώτες τρεις οικοδομικές άδειες που όμως ακυρώθηκαν με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (1373/2006,1374/2006 και 1375/2006), μετά από προσφυγές της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης. Εναντίον των αποφάσεων αυτών ασκήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους εφέσεις στο ΣτΕ, που τελικά συζητήθηκαν την 5-6-2013 αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις μέχρι σήμερα.

Αφού λοιπόν ο οικισμός Κισσός ακυρώθηκε στην πράξη το μόνο που έμενε ήταν μια πολιτική παρέμβαση της κυβέρνησης που θα νομιμοποιούσε αναδρομικά τον οικισμό. Προσπάθησαν το 2012 με την κατάθεση μιας τροπολογίας από τους τότε βουλευτές Θ. Καράογλου, Β. Γερανίδη και Κ. Τζαβάρα, που όμως δεν έγινε αποδεκτή εξαιτίας των αντιδράσεων. Στη συνέχεια, Ιανουάριο του 2013, ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη ζήτησε διετή αναστολή της «Διαδικασίας υποβολής Αντιρρήσεων κατά των αναρτηθέντων, την 28/11/2012, Δασικών Χαρτών της Τοπικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και για την υποστήριξη του οικιστικού χαρακτήρα της περιοχής “Ισενλή” της πρώην Κοινότητας Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης, η οποία περιλαμβάνει 260 οικογένειες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», προσβλέποντας στην πολιτική παρέμβαση που προφανώς τους είχαν υποσχεθεί. Αυτή ήρθε το 2014.

Ανάμεσα στις διατάξεις του Ν.4258/2014 «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέμματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην Βουλή τον Απρίλιο του 2014 (ΦΕΚ 94Α/14.04.2014), περιλαμβάνονται και δύο παράγραφοι που νομιμοποιούν τον οικισμό ΚΙΣΣΟΣ. Συγκεκριμένα η νομιμοποίηση επιχειρείται με τις παρ. 18.1 και 18.2 του Άρθρου 22 «Τροποποιήσεις ειδικών πολεοδομικών ρυθμίσεων».

Μετά τη δημοσίευση του Νόμου οι Οικολόγοι Πράσινοι είχαν αντιδράσει έντονα [1], όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ [2]. Σε εφαρμογή της συγκεκριμένης παραγράφου ήδη από τον Οκτώβριο του 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ενέκρινε (Αριθ. αποφ. 733/17-10-14) την υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΕΚΑ με σκοπό την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης που θα νομιμοποιήσει πλήρως την οικοπεδοποίηση του βουνού [3]. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία ΚΙΣΣΟΣ έχει ανελαστικές υποχρεώσεις ανερχόμενες σε 150.000 ευρώ περίπου (προς το ΙΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και αμοιβές προσωπικού) και κινδυνεύει να οδηγηθεί σε εκκαθάριση. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Δήμος προσπαθεί απεγνωσμένα να κάνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 180.000 ευρώ (εκ των οποίων 91.800 ευρώ θα καλύψει ο Δήμος). Και όπως αποκαλύφτηκε πρόσφατα από την σκανδαλώδη Οικονομοτεχνική μελέτη που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Πυλαίας Χορτιάτη, ο συνεταιρισμός μηχανικών θα συνεισφέρει 88.200 ευρώ, εκ των οποίων μόνο 1.200 μετρητά και τα υπόλοιπα σε είδος, με την εισφορά δηλαδή 2 οικοπέδων που πρακτικά σήμερα δεν αξίζουν τίποτα. Ωστόσο η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ακυρώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (απόφαση 35286/07-04-2014) και στη συνέχεια η σχετική προσφυγή του Δήμου (26.6.2014) απορρίφτηκε και πάλι (29/07/2014) από την αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης [4].

Είναι προφανές ότι όχι μόνο δεν πρέπει να υπογραφεί από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΑΠΕΝ η σχετική υπουργική απόφαση αλλά στην πρώτη ευκαιρία (με αντίστοιχη τροπολογία) να καταργηθούν οι φωτογραφικές διατάξεις ως σκανδαλώδεις και αντισυνταγματικές.   _____________________________________ [1] https://ecogreensalonika.wordpress.com/2014/04/17/no-to-land-development-of-hortiatis/ [2] http://www.alterthess.gr/content/se-kindyno-o-kissos-ston-hortiati-toy-petroy-kakoyroy [3] https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%99%CE%98%CE%A91%CE%9F-%CE%A02%CE%9F [4]https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%A3%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A7%CE%9D%CE%9D   615900_535649019781767_227176367_o

Διαβάστε επίσης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Σέιχ Σου: Ποιες οι δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη προστασία του;

Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες του Συλλόγου Δρομέων Υγείας, εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο τα κλαδέματα από τις κοπές δέντρων για την αντιμετώπιση του φλοιοφάγου εντόμου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Να Αναθεωρηθεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Μεταλλαγμένα, μετά τα νέα Ευρήματα για Μεταφορά Τοξινών στον Άνθρωπο

Μελέτη μέτρησης των πρωτεϊνών Bt στο αίμα ζητά ο Μ. Τρεμόπουλος Τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης, σύμφωνα με την οποία ανιχνεύτηκε η πρωτεΐνη CryΑb1 στο αίμα