Στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα των αστέγων στην Ελλάδα

Μιχάλης Τρεμόπουλος: «Δραματικά επείγουσα η κάλυψη του ελλείμματος θεσμικού πλαισίου»

Ερώτηση για τoυς αστέγους στην Ελλάδα κατέθεσε στο ευρωκοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος, με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Καμπάνια για την Εξάλειψη της Έλλειψη Στέγης που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα η FEANTSA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Οργανώσεων που εργάζονται με τους άστεγους).

Με δεδομένο ότι το 2010 έχει οριστεί «Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων ρωτά την Κομισιόν για τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να πάρει για το θέμα των αστέγων, καθώς και για τα μέτρα θα  ληφθούν ώστε να μη δημιουργηθούν επιπλέον άστεγοι λόγω της κρίσης. Ζητά επίσης πανευρωπαϊκές πολιτικές για να προληφθεί η δημιουργία επιπλέον αστέγων λόγω της κρίσης.

Ειδικά για τη χώρα μας, στην ερώτηση επισημαίνονται οι αδυναμίες του ελληνικού θεσμικού πλαισίου, που δε θεωρεί τους άστεγους ιδιαίτερη ευαίσθητη κοινωνική ομάδα ούτε προβλέπει επίσημο και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής τους. Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας για το 2009 τους υπολογίζουν σε 7.720 άτομα, ενώ οι εκτιμήσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τους ανεβάζουν σε πάνω από 20.000. Αποτέλεσμα είναι ότι πρόνοια υποστήριξης υπάρχει μόνο για αστέγους που παράλληλα ανήκουν και σε άλλη ειδική κοινωνική ομάδα. Για το θέμα αυτό, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος ρωτάει την Κομισιόν με τι τρόπους σκοπεύει να προωθήσει τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών για τους αστέγους, ώστε να καλυφθεί η υστέρηση χωρών όπως η Ελλάδα.

Το ευρωκοινοβούλιο είχε και παλαιότερα ασχοληθεί με το θέμα των αστέγων, υιοθετώντας το 2004 γραπτή δήλωση 420 ευρωβουλευτών που ζητούσαν επαρκή μέτρα και πολιτικές προκειμένου να διασφαλιστεί, το αργότερο μέχρι το 2015, ότι κανείς άνθρωπος δε θα κοιμάται ή θα μένει στο δρόμο.

«Η κρίση κάνει το ελληνικό έλλειμμα πολιτικής για τους άστεγους ακόμη πιο απαράδεκτο», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Το πρόβλημα στέγης στη χώρα μας αφορά πολύ περισσότερους από τους ανθρώπους που βλέπουμε να κοιμούνται στους δρόμους και τις πλατείες. Αγγίζει χιλιάδες πολίτες, ιδιαίτερα νέους, που σε συνθήκες κρίσης δυσκολεύονται να διατηρήσουν ή να νοικιάσουν μια ανθρώπινη στέγη. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα: δεν έχει νομοθεσία για τους αστέγους, ούτε επίσημα στοιχεία για τον αριθμό τους, ενώ παρέχει υπηρεσίες μόνο σε όσους από αυτούς αναγνωρίζονται παράλληλα και ως ψυχασθενείς, ή χρήστες ουσιών ή άποροι.  Η κάλυψη του ελλείμματος αυτού αποτελεί το κλειδί για αποτελεσματικές πολιτικές προστασίας των αστέγων, που δυστυχώς γίνονται πλέον δραματικά επείγουσες».

 

 

 

Θέμα: Υστέρηση της ελληνικής κυβέρνησης στην υιοθέτηση πολιτικών και στη λήψη μέτρων για τους άστεγους

 

Με Γραπτή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), είχε ζητηθεί δέσμευση να αναπτυχθεί από την Επιτροπή ένας ευρωπαϊκός ορισμός-πλαίσιο για τους άστεγους, να συγκεντρώνονται συγκρίσιμα αξιόπιστα δεδομένα και ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις και την πρόοδο των κρατών-μελών. Η υποχρέωση μέριμνας για τους αστέγους προβλέπεται και από την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αποτελώντας πλέον μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Σε απάντηση του 2009 (2) σε σχετικό ερωτηματολόγιο (3) δηλώνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη υιοθετήσει επίσημο ορισμό και τυπολογία για τους αστέγους, υπάρχει σοβαρή έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για το πρόβλημα στέγης, η κοινωνική κατοικία δεν αποτελεί μέτρο που απευθύνεται άμεσα στους άστεγους, ενώ δηλώνεται  ότι σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για τους άστεγους.

Οι άστεγοι δεν θεωρούνται ιδιαίτερη ευαίσθητη κοινωνική ομάδα και επομένως δεν υπάρχει επίσημο και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής τους ούτε πρόνοια υποστήριξης  παρά μόνο αν ανήκουν και σε άλλη αναγνωρισμένη ειδική κοινωνική ομάδα. Αποτέλεσμα είναι ότι οι άστεγοι στην Ελλάδα τυγχάνουν εξαιρετικά ελλιπούς και αποσπασματικής κοινωνικής προστασίας και γίνονται παραλήπτες κοινωνικών υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Εν όψει της θέσης της (4) ότι «απαιτείται συντονισμένη δράση για  αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης ως μιας από τις πιο ακραίες μορφές αποκλεισμoύ», ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει  κατά το 2010; (5)
  • Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να προωθήσει τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών για τους άστεγους και να βοηθήσει χώρες όπως η Ελλάδα με υστέρηση στην υιοθέτηση σχετικών πολιτικών;
  • Τι  μέτρα προτίθενται να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της πρόληψης δημιουργίας επιπλέον άστεγων με δεδομένη την εξελισσόμενη οικονομική κρίση;

 

 

 

 

 

  1. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0163+0+DOC+XML+V0//EL

(2)   από το ελληνικό Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

(3)   Social Protection Committee/ SPC/0903/2 REV1

(4)   Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009

(5)  Το 2010 έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Θετική αλλά καθυστερημένη η κύρωση της συμφωνίας για την προστασία των Πρεσπών

Σημαντικό γεγονός για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη αποτελεί η  έγκριση από το ευρωκοινοβούλιο μετά από 15 μήνες της συμφωνίας για δημιουργία της πρώτης