Τραγελαφική η συνέχιση του ΣΜΑ Ευκαρπίας!

Ζούμε στην εποχή του παραλόγου…

Sma_EfkarpiasΚανένα έργο που θα διαχειρίζεται σύμμεικτα απορρίμματα δεν πρόκειται να γίνει δεκτό και να χρηματοδοτηθεί στη νέα προγραμματική περίοδο!

Αυτό προκύπτει από το σχέδιο νόμου που έχει καταρτίσει το ΥΠΕΚΑ για την «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» (που ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης) επειδή επιβάλλεται να τροποποιήσει–συμπληρώσει τον Ν. 4042/2012, αφού όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν/Σ «To άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας με την καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για τα ακόλουθα υλικά: χαρτί, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα …και στη νέα προγραμματική περίοδο για την πολιτική συνοχής 2014-2020, για τα θέματα στερεών αποβλήτων έχει περιληφθεί και η θεματική αιρεσιμότητα 6.2 για την «[π]ροώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα αποβλήτων, ιδίως με την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/EC για τα απόβλητα και σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων». Το 4ο κριτήριο δε της αιρεσιμότητας αυτής είναι «να έχουν υιοθετηθεί τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2) της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ». Οι προτεινόμενες διατάξεις αποτελούν τον κύριο κορμό των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω αιρεσιμότητα καθορίζει όλες τις επενδύσεις στα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσω των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ενώ η μη εκπλήρωση αυτής θα οδηγήσει σε αδυναμία χρηματοδότησης ή/και σε αναστολή πληρωμών των σχετικών επενδύσεων».

Η Αυτοδιοικητική Κινηση «Οικολογία-Αλληλεγγύη» εκτιμά ότι κανένας άλλος δε θα μπορούσε να τα πει καλύτερα από το ΥΠΕΚΑ, ακόμη και ο πιο φανατικός οπαδός της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, ακόμη και οι

αντιδρώντες στον φαραωνικό ΣΜΑ της Ευκαρπίας.

Παρόλα αυτά, ο αρμόδιος φορέας (ΟΤΑΘ- ΦΟΣΔΑ) προχωράει σε επίσπευση των εργασιών για να προλάβει να ολοκληρώσει τον ΣΜΑ μέχρι την άνοιξη του 2015, στον οποίο θα μεταφορτώνονται για να φτάσουν στο ΧΥΤΑ σήμερα και στο μελλοντικό εργοστάσιο της Μαυροράχης 1.100 τόνοι σύμμεικτων κάθε μέρα, όταν ο ίδιος φορέας θα πρέπει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 να έχει σχεδιάσει τον καινούργιο ΠΕΣΔΑ στόχος του οποίου σύμφωνα με το παραπάνω Ν/Σ θα πρέπει να είναι η μείωση των σύμμεικτων στο μισό (50%) !!!

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης, Μ. Τρεμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Τι άλλο επιχείρημα μπορεί κάποιος να επικαλεστεί; Εδώ η λογική σταματάει».

Διαβάστε επίσης